İbnü'l-Mibred'e Göre Müdelles Rivâyetler


Kalaç R.

3. Erciyes Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 09 May 2020, pp.38-39

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38-39
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bir şeyin kusurunu gizlemek anlamında kullanılan tedlis, hadis ıstılahında herhangi bir râvînin görüşmediği veya görüştüğü halde kendisinden hadis dinlemediği hocasından işittiği vehmini uyandıracak şekilde rivayette bulunmasıdır. Buradan hareketle bir râvînin naklettiği hadisin isnadında muhatabı aldatarak görüşmediği veya görüştüğü halde hadis rivâyet etmediği hocasından işittiği zannını uyandıracak biçimde rivayet ettiği hadise müdelles hadis denilmiştir. Hadisin senedindeki râvîlere ve rivayet lafızlarına yönelik müdahalelerde bulunan bu kişilere müdellis râvî denir. Naklettiği hadiste tedlis yapan kişi, aslında hadisin isnadında yer alan açıklık ve berraklığı ortadan kaldırmak suretiyle kapalılığı tercih etmiş ve böylelikle hilekâr davranarak hadisin kusurunu gizlemek için bu yola başvurmuştur. Bundan dolayı müdellis râvînin tedlis yaparak naklettiği hadisin hükmü değeri konusunda âlimler muhtelif görüşler ileri sürmüşlerdir. Ancak genel olarak bu türden olan rivayetler, zayıf hadis kategorisinde değerlendirilmiştir. Hadis rivayetinde hassas bir noktaya temas etmesi açısından müdelles hadis, aynı zamanda hadis usulünün önemli konularından birisidir ve hadis tarihinde bu konuyla ilgili pek çok muhaddis âlim önemli malumatlar kaydetmiştir. Bu muhaddislerden birisi de İbnü’l-Mibred el-Makdisî’dir (ö.909/1503). Aynı zamanda önemli bir Hanbeli usulcüsü olan İbnü’l-Mibred, 840/1436-909/1503 yılları arasında Dımaşk’ta yaşamış, döneminin önemli simalarından hadis, fıkıh, tefsir, tasavvuf, nahiv, tarih ve tıp gibi çeşitli ilimler tahsil etmiştir. Bilhassa Hadis ilimleri ve Hanbelî fıkhında temayüz eden İbnü’l-Mibred, dört yüzün üzerinde eser kaleme almıştır. Bu tebliğde çeşitli eserlerinden hareketle İbnü’l-Mibred’in müdelles rivâyetlerle ilgili yaklaşımı incelenecektir.