INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DISABILITY STATUSES AND HEALTH PROBLEMS OF THE DISABLED INDIVIDUALS


Mengi A.

The MacroTrend Conference on Social Science: Paris 2017, Paris, France, 28 - 29 December 2017, vol.1, no.1, pp.39-40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Paris
  • Country: France
  • Page Numbers: pp.39-40
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to identify the health problems other than their disabilities of the mental, physical, sight and hearing impaired individuals. In the study, the relationship between disability and being healthy was examined. `Being healthy` for the individual means physical, psychic, mental, and social well-being. Either in international law documents or national legislation, the right to a healthy life as well as many rights of the individual is guaranteed. Thus, when individuals have any negative situation related to health issues, legally determined basic rights step in. Disability is one of the negativities that individuals experience unintentionally, as well. Disability can be defined as physical, psychic, and mental impairment of individuals in pre-natal, natal-moment, or post-natal stages, or socio-cultural limitation of life either individually or socially. In other words, due to various illnesses that occur in the individuals, there are some loss of functions, limited movements or senses in some organs of the individual. Some of the individuals who face with such situations are mentally or orthopedically labeled in different barriers categories such as sight or hearing, and their social lives gets narrower. Therefore, the concepts of health, illness and disability are closely related to each other. The sample of the study consisted of 32 disabled individuals in total, ranging from mental (8), bodily (8), visual (8) and hearing (8) aged 18-36 residing in Van province. The data were obtained through face-to-face interviews with disabled individuals, through semi-structured interviews. The data obtained from participants were subjected to descriptive analysis, then presented. Due to the health problems outside the disability of the disabled people, they have frequently visited the doctor, used drugs and found that a significant part of them were caught with chronic illnesses. Thus, the research has reached the conclusion that people with disabilities have suffered from health problems other than their disability, and they constantly have to fight against such kind of diseases.

Key words: Disabled Individual, Non-Disability Health Problems, Chronic Disease, Chronic Illness

Çalışmanın amacı, zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelli bireylerin engellilikleri dışındaki sağlık sorunlarının saptanmasıdır. Araştırmada, engellilik ile sağlıklı olma arasındaki ilişki irdelenmiştir. Bireyler için sağlıklı olma bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal olarak iyi olma halini ifade etmektedir. Uluslararası hukuk belgelerinde ve ulusal yasalarda da bireylerin birçok hakkı gibi sağlıklı yaşama hakkı da güvence altına almaktadır. Böylece bireyler sağlıkla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşadıklarında yasal olarak belirlenen temel hakları devreye girmektedir. Engellilik de bireylerin istenmeden yaşadığı olumsuzluklardan biridir. Engellilik, doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrası bireylerde fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak bir hasarın meydana gelmesi veya bireysel ve sosyal yaşamın sosyo-kültürel olarak sınırlandırılması olarak tanımlanabilir. Yani bireylerde baş gösteren çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bireylerin bazı organlarında çeşitli sınırlı hareketler ve duyularında bazı işlev kayıpları oluşmaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan bireylerin kimisi zihinsel veya ortopedik kimisi de görme veya işitme gibi farklı engel kategorilerinde etiketlenmiş olmakta ve sosyal yaşamları daralmaktadır. Dolayısıyla sağlık, hastalık ve engellilik kavramları bir biriyle yakından ilişkilidir. Araştırmanın örneklemi Van il merkezinde ikamet eden 18-36 yaş arasındaki zihinsel (8), bedensel (8), görme (8) ve işitme (8) olmak üzere toplam 32 engelli bireyden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla engelli bireyler ile yüz yüze görüşme sonucu elde edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak sunulmuştur. Engelli bireylerin engellilikleri dışındaki sağlık problemlerinden dolayı sık sık doktora gittikleri, ilaç kullandıkları ve önemli bir kısmının kronik hastalığa yakalandıkları bulgulanmıştır. Böylece araştırmada, engelli bireylerin engellilik durumlarının dışındaki sağlık sorunlarını da yaşadıkları, sürekli hastalıkla mücadele ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Engelli Birey, Engellilik Dışı Sağlık Sorunları, Kronik Hastalık