ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARINA ETKİSİ


Creative Commons License

Coşkun M. K.

11.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2021, pp.528

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.528
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitimin işitme engelli öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisini tespit etmektir. Araştırma da karma araştırma yöntemlerinden biri olan çeşitleme kullanılmıştır. Araştırma da amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle çalışma grubunun nicel ve nitel örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında bir devlet okulunda yer alan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. kademede öğrenim gören işitme engelli öğrencilerinden oluşmaktadır. Nicel verin analizinde betimsel istatistiklere yer verilirken nitel verin analizinde ise içerik analizine başvurulmuştur. Verilerin analizinde ise nicel nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca verilerin güvenirliğini artırmak amacıyla sıklıkla betimsel analiz yöntemine başvurulmuştur. Yapılan analizler sonucunda uzaktan eğitim sürecinde yapılan öğretimin öğrencilerin bilişsel ve sosyal öğrenmelerini olumsuz etkilediği bulgulanmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecin de duyuşsal ve çevresel etmenlere bağlı olarak derse yönelik tutum ve motivasyonlarının da oldukça düşük olduğu buna bağlı olarak öğrenciler derse katılmama gibi problemlerle karşı karşıya kalındığı bulgulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin sosyal ortamlarından uzaklaşmaları aile ve çevresine yönelik olumsuz davranışlar sergilediği bulgulanmıştır. Sonuç olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal düzeylerine yönelik öğretim yöntem ve stratejiler kullanılmadığı sürece öğrencilerin akademik akademik başarılarını olumsuz etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda da anlaşılacağı üzere özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin örgün eğitime sürecine mutlaka etkin olarak katılmaları sağlanmalıdır