Dallı darı (Panicum virgatum L.)’nın Ortadoğu Anadolu (TRB2) Bölgesinde biyoyakıt olarak üretim potansiyeli ve kullanım olanaklarının araştırılması


Creative Commons License

Ekin Z., Zorer Çelebi Ş.

Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.2, pp.997-1005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.997-1005
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Switchgrass (Panicum virgatum L.) is a C4 perennial plant which can be easily grown as a bioenegy crop in marginal land of Turkey. Thanks to its low water and nutritional requirements, high productivity and environmental benefits related to soil conservation; interest in switchgrass as a renewable biofuel resource has been increasing in recent years, primarily in lignocellulosic biomass production. Switchgrass is also an important forage species because it has high hay yield potential and nutritive values, high-quality bioenergy feedstock, a deep root system, positive effects on soil quality, tolerance to drought, and wide adaptation on marginal soils. The available agricultural land and
pasture grass of TRB2 Middle East Anatolia Region has an important place in Turkey, although the potential for crop production is very low. Typical dry climate and other natural conditions (topography, soil characteristics, etc.) prevailing in the region are important parameters limiting crop pattern, production and productivity. Switchgrass can be easily integrated into region's existing farming production due to its suitability for marginal land, high productivity, low cost production, and flexibility for multipurpose uses. In the study, the use facilities and production potential as biofuel of
Switchgrass was examined in TRB2 Middle Eastern Anatolia region, and tried to offer pre-assessment and recommendations by examining about the place and importance in the region.

Dallı darı (Panicum virgatum L.), ülkemizin marjinal tarım alanlarında enerji bitkisi olarak kolaylıkla yetiştirilebilecek çok yıllık bir C4 bitkisidir. Besin maddesi ve su ihtiyaçlarının daha az olması yanında, yüksek verimliliği ve çevreye katkılarından dolayı dallı darı bitkisine, son yıllarda özellikle lignoselülozik biyokütle üretiminde sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak büyük önem verilmektedir. Ayrıca yüksek ot verimi, iyi düzeydeki yem değeri, biyoenerji kaynağı teşkil etmesi, derin kök sistemi geliştirmesi, toprağı iyileştirmesi, kurağa dayanıklı olması ve nispeten fakir
yetişme ortamlarında gelişebilmesi gibi özellikleri nedeni ile önemli bir yem bitkisi türüdür.
Ülkemizde TRB2 Ortadoğu Anadolu Bölgesi, kullanılabilir tarım arazisi ve çayır mera alanları
bakımından önemli bir yere sahip olmakla beraber, bitkisel üretim potansiyeli oldukça düşüktür.
Bölgede hâkim olan tipik karasal iklim ve diğer doğa koşulları (topografya, toprak özellikleri vs.)
bitkisel üretimde ürün desenini, üretimi ve verimliliği sınırlayan önemli parametrelerdir. Dallı darının
marjinal alanlarda yetiştirilebilirliği, yüksek bir verime sahip olması, düşük üretim maliyeti ve bir çok
alanda kullanılabilir olması göz önüne alındığında, bölgenin üretim deseninde yer alabileceği
düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmada, dallı darının TRB2 Ortadoğu Anadolu
Bölgesinde biyoyakıt olarak üretim potansiyeli incelenerek, bölgedeki yeri ve önemi hakkında ön
değerlendirme ve öneriler sunulmaya çalışılmıştır.