Corporate Governance and Financial Performance: A Review on Borsa Istanbul


Creative Commons License

KILIÇLI Y., KIPÇAK E.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.2279-2306, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The objective of this study is to examine the impact of corporate governance practices on the financial performance of companies included in the Borsa Istanbul BIST-XTUMY Index. In this study, 240 non-financial firms were examined. The data of these companies for the year 2020 are included in the analysis. Multiple regression analysis method was used in the study. Six corporate governance variables were used: ownership structure, the board size, board independence, audit committee, the proportion of number women, and CEO duality. In addition, ROA (return on assets), ROE (return on equity) and Tobin Q ratios were used to measure the financial performance of companies. As a result of the analysis, only CEO duality among corporate governance variables has a positive and significant effect on ROA. On the other hand, only the ownership structure and audit committee variables have a significant effect on ROE. In addition, it was concluded that the board size variables and board independence had a significant effect on the Tobin Q ratio.
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul BIST-XTUMY endeksinde yer alan firmaların kurumsal yönetim uygulamalarının finansal performansları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada, finansal olmayan 240 firma incelenmiştir. Bu firmaların 2020 yılı verileri analizlere dâhil edilmiştir. Çalışmada, çoklu regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Sahiplik yapısı, yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulunun bağımsızlığı, denetim komitesi, kadın sayısı oranı ve CEO ikiliği olmak üzere altı kurumsal yönetim değişkeni kullanılmıştır. Ayrıca, firmaların finansal performanslarını ölçmek için ise ROA (aktif karlılık oranı), ROE (öz sermaye karlılık oranı) ve Tobin Q oranı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kurumsal yönetim değişkenlerinden sadece CEO ikiliği ROA üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. ROE üzerinde ise sadece, sahiplik yapısı ve denetim komitesi değişkenleri anlamlı bir etki göstermektedir. Ayrıca, yönetim kurulu büyüklüğü ve yönetim kurulunun bağımsızlığı değişkenleri Tobin Q oranı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.