Analysis Of Geomorphological Characteristics Of Akgöl (Özalp-Van) Basin With Geomorphic Indices.


Matpay B., Seyyitoğulları M. A.

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma alanı, Doğu Anadolu’da, Van ilinin doğusunda bulunan Özalp ilçe merkezinin güneyinde yer almaktadır. Akgöl ile Özalp arası mesafe 20 km. kadardır. Saha dağlar arasında çukurluk bir yerde, sentripedal drenaj ağ sistemiyle beslenen Akgöl ve çevresini kapsamaktadır. Havza sınırları Akgöl’ün etrafında yükselen dağların su bölümü çizgilerine göre belirlenmiştir. 407 Ha yüzey alanına sahip olan göl derinliği 3-5 m’yi geçmeyen, deniz seviyesinden 2343 m. yükseklikte ve dışarıya akıntısı bulunmamaktadır. Göl çevresindeki sızıntı ve yağışlarla beslenmektedir. Kıta-Kıta çarpışma zonunda bulunan ve Üst Kretase yaşlı litoloji üzerinde gelişim gösteren havza, jeomorfik indislerden faydalanılarak incelenmiştir. Havza gelişimini denetleyen etmenlerin ortaya konması açısından topografik, jeolojik ve hidrografik özellikler 1/25.000 ölçekli haritalardan elde edilen altlıklar üzerine aktarılmıştır. Coğrafi bilgi sistemleri yazılımı olan ArcGIS Desktop, ArcMap programı üzerinde işlenerek bulunan verilerle havzaya ait sayısal veri tabanı ve üç boyutlu sayısal arazi modelleri çizilmiştir. Kullanılan jeomorfik indisler yorumlandığında; havzanın Hipsometrik eğrisi iç bükeydir. Havza şekli dairesel yapıdadır. Havzada eğimi yüksek yamaçların fazla yer almadığı, Ayrıca morfometrik hesaplamalara göre, Akgöl çevresinin en yüksek ve eğimli yerleri güneydedir. Göl gideğen ayağının kuzeybatıda olduğu tespit edilmiştir. Sahanın jeomorfolojik gelişiminde dış etmenlerden hidrografyanın etkisi fazladır.