A Socio-Cultural Case: Determination of Cognitive Constructions Concerning Condolence Houses


Creative Commons License

Tanrıverdi S., Çiçek İ., Gültekin E.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.137-150, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

The aim of this study is to determine the cognitive constructs concerning the concept of "condolence houses" which is a cultural phenomenon. For this purpose, data were collected in the fall semester of 2019-2020 from 16 (sixteen) adults who were residing in Van and Batman provinces and had experience in condolence houses. The cognitive constructs of the participants concerning the concept of condolence houses were determined with Repertory Grid Technique. The determined cognitive constructs were classified and named according to their similarities. In this way, the participants’ cognitive construct groups were formed. Based on the cognitive constructs created after this stage, the weighted averages of each participant’s scores were determined on the basis of both participant and gender. As a result, it was concluded that condolence houses have many functions in terms of experiencing the mourning process in a healthy way. In addition, considering the importance degree of the cognitive constructs, differences were found in the cognitive constructs of the female and male participants concerning the concept of condolence houses. 

Özet

Bu çalışmanın amacı kültürel bir olgu olan ‘taziye evi’ kavramına ilişkin bilişsel kurguların belirlenmesidir. Bu amaçla 2019-2020 güz döneminde Van ve Batman İllerinde ikamet etmekte olan ve daha önce taziye evlerinde bulunup deneyim sahibi olan 16 (on altı) yetişkin bireyden veriler toplanmıştır. Repertory Grid Tekniği ile katılımcıların taziye evi kavramına ilişkin bilişsel kurguları belirlenmiştir. Belirlenen bilişsel kurgular benzerliklerine göre sınıflandırılarak seslendirilmiştir. Böylelikle katılımcılara ait bilişsel kurgu grupları oluşturulmuştur. Oluşturulan kurgulardan hareketle katılımcıların her birinin puan değerleri üzerinden ağırlıklı ortalamaları hem katılımcı hem de cinsiyet bazlı belirlenmiştir. Sonuç olarak taziye evlerinin yas sürecinin sağlıklı yaşanması açısından birçok işlevi olduğu görülmüştür. Ayrıca bilişsel kurguların önem derecesi dikkate alındığında kadın ve erkek katılımcıların taziye evi kavramına ilişkin bilişsel kurgularında farklılıklar tespit edilmiştir.