(Eşcinsellik Algı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması) Homosexuality Perception Scale: A Study of Validity and Reliability


Kaval A., Kaya Z.

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.297-299

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.297-299

Abstract

Eşcinsellik Algı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Amaç: İnsanlık tarihi boyunca insanların eşcinsellik olgusuna bakışının; dönemden döneme, zamanın ruhuna ve sosyolojik yapısına bağlı olarak değiştiğini söylemek mümkündür. 21. yy‟a gelindiğinde toplumların eşcinsel bireylere yönelik farklı tepkilerinin ve yaklaşımlarının varlığından söz edilebilir. Bazı toplumlarda cinsel yönelim çeşitliliğine sahip bireylere karşı anlayış ve hoşgörü hâkimken, bazı toplumlarda ise bu bireyler ötekileştirici ve baskıcı tutumlarla karşılaşmaktadır. Çoğu disiplinde bu olguya ilişkin nasıl ki farklı tutum ve yaklaşımlar söz konusuysa, ruh sağlığı alanında da eşcinsellik olgusuna ilişkin farklı bakış açılarının varlığından söz edilebilir. Geçmişte çoğu ruh sağlığı uzmanı eşcinselliği ruhsal bir hastalık ve sapkınlık olarak değerlendirirken, günümüzde bu olumsuz algının yavaş yavaş değişmeye başladığı ama tamamen ortadan kalkmadığı ifade edilebilir. Yapılan çoğu çalışmada eşcinsel bireylerin heteroseksüel bireylere oranla ruh sağlığı hizmetlerini daha fazla kullandığı belirlenmiştir. Eşcinsel bireylerin heteroseksüel bireylere oranla ruh sağlığı hizmetlerini daha fazla kullanması ile toplumun eşcinsel bireylere karşı kalıp yargıları birlikte değerlendirildiğinde, ruh sağlığı uzmanlarının eşcinsel danışanlarla ilgili bilgi, beceri ve tutumları ile bu danışanlara yönelik olası olumsuz tutumların danışanı nasıl etkilediği son derece önemlidir. Türkiye‟de ruh sağlığı alanındaki literatür incelendiğinde, ruh sağlığı uzmanlarının eşcinsellik olgusuna yönelik algılarını ölçen bir ölçme aracının bulunmadığı dikkat çekmektedir. Bu eksiklikten hareketle, ruh sağlığı uzmanlarının eşcinselliğe yönelik algılarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır.