In the Context of Social Capital: The Relation Between Department Satisfaction and Perspectives on School Environment as a Social Network: The Faculty of Theology Example


İnan A.

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.11-26, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.11-26
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Sense of belonging and social networks are recognized as important elements of social capital. It is stated in the literature that the satisfaction levels of individuals with their environments are related to their belonging levels. In a sense, the sense of satisfaction affects the sense of belonging, and the sense of belonging affects the view of social networks. The quality of these relations also contributes to the level of social capital. In this research on theology faculty students, the effect of the students' level of satisfaction with the department on their views about the school environment which constitutes the biggest social network of the university students was discussed. In this study, quantitative research method was used. The questionnaire used in the study was applied to the students studying in the Theology faculties of Ankara, Atatürk, Dicle and Dokuz Eylül universities that are selected through purposive sampling. According to the findings, a statistically significant difference was found in the expressing their thoughts freely in their schools and with mutual trust between their friends at school in terms of the level of satisfaction of university students with the department they study. In a sense, it was observed that department satisfaction factor of the students of Theology Faculty has an effect on their view of school environment.

Aidiyet duygusu ve sosyal ağlar, sosyal sermayenin önemli unsurları arasında kabul edilmektedir. Memnuniyet düzeylerinin, bireylerin bulundukları ortamlara aidiyet düzeyleri ile ilişkili olduğu literatürde yer almaktadır. Bir bakıma memnuniyet duygusu aidiyet duygusunu, aidiyet duygusu da sosyal ağlara bakışı etkilemektedir. Bu ilişkilerin kalitesi de sosyal sermaye düzeyine katkıda bulunmaktadır. İlahiyat Fakülteleri öğrencileri üzerine yapılan bu araştırmada, öğrencilerin bölüm memnuniyet düzeylerinin, üniversite öğrencisinin en büyük sosyal ağını teşkil eden okul ortamına bakışlarındaki etkisi ele alınmaktadır. Bu çalışmada, nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket formu, amaçlı örneklem yoluyla seçilen Ankara, Atatürk, Dicle ve Dokuz Eylül İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin okudukları bölümden memnun olma düzeylerine göre okullarının kendilerini ait hissettikleri bir yer olması, düşüncelerini özgürce ifade edebilme ve okuldaki arkadaşlarıyla aralarında karşılıklı güven durumları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Bir bakıma, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin okudukları bölümden memnun olma faktörünün, okul ortamına bakışlarında etkili olduğu gözlenmiştir.