THE PLACE AND IMPORTANCE OF SPECIAL EDUCATION IN THE FUTURE OF VAN PROVINCE


Mengi A.

VAN’IN GELECEĞİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 1 - 02 December 2022, vol.1, no.1, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

 Genel eğitim sisteminin içinde özel gereksinimli bireylere yönelik sunulan tüm eğitimler özel 

eğitim  kapsamında  sunulmaktadır.  Özel  eğitim,  Özel  Eğitim  Hizmetleri  Yönetmeliği’ne  göre; 

Bireysel  ve  gelişim  özellikleri  ile  eğitim  yeterlilikleri  açısından  akranlarından  anlamlı  düzeyde 

farklılık  gösteren  bireylerin  eğitim  ve  sosyal  ihtiyaçlarını  karşılamak  üzere  geliştirilmiş  eğitim 

programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitim şeklinde 

tanımlanmaktadır (MEB, 2020’a). Özel eğitim hizmetleri genelde Resmi Özel Eğitim Okulları ile 

Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verilmektedir. Özel eğitim hizmeti veren kurum 

ve öğretmenler özel eğitim alan öğrencilerin temel ihtiyaçlarını dikkate alarak ve öğrencilerin hazır 

bulunuş düzeylerini göz önünde bulundurularak özel eğitim hizmetini sunmaktadırlar. Özel eğitim 

yoluyla  özel  gereksinimli  öğrencilerin  öz  bakım,  günlük  yaşam,  bağımsız  yaşam,  sosyal  yaşam 

becerileri,  sosyo  dilbilimsel  yeterliliklerinin  ve  akademik  becerilerinin  geliştirilmesi  gibi  birçok 

becerinin eğitilmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla özel eğitim, müfredat, kullanılan yöntem-teknik 

ve  eğitim  ortamlarının  uyarlanması  bakımında  genel  eğitim  uygulamalarından  önemli  derecede 

farklılaşmaktadır. Van İli her geçen gün hemen her konuda gelişmekte olan bir kenttir. Van ilinin 

geleceğinde özel eğitim hizmetlerinin ne durumda olacağı şimdiden merak konusudur.  Bu nedenle 

bu araştırmanın amacı, Van ilinin geleceğinde özel eğitimin yeri ve öneminin ne olduğunu bazı veriler 

ışığında ortaya koymaktır. Bu amaçla yapılan bu araştırma, nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. 

Araştırmanın verileri odak grup görüşmeleri şeklinde 12 katılımcıdan elde edilmiştir. Araştırmanın 

verileri betimsel analiz yoluyla sunulmuştur. Araştırmada gelecekte yaşanılabilir bir Van ili için özel 

eğitim hizmet kalitesinin artırılmasının çok önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada Van 

ilinin geleceğinde özel eğitim hizmetlerinin yeri ve önemine ilişkin öneriler de sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Van ilinin geleceği, Özel eğitim, Özel gereksinimli bireyler