İLKOKUL DÖNEMİ ÇOCUKLARININ İNANÇ TUTUMLARININ OLUŞMASINDA ANNE VE BABALARININ ROLÜ


Özen M.

Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.5, pp.117-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsanın kişiliğinin şekillendiği çocukluk dönemi, yaşam döngüsü içerisinde kritik öneme sahiptir. Çocuk, bu dönemde çevresindekilerin davranışlarını gözlemleyerek bir taraftan hayatını anlamlandırmakta diğer taraftan da sosyalleşme sürecine etkin bir şekilde katılarak roller edinmektedir. Süreç içerisinde çocuk üzerinde en fazla etkili olan rol modeller ise anne ve babalardır. Buradan hareketle araştırmanın temel amacı,  ilkokul dönemindeki çocukların inanç tutumlarının oluşmasında anne ve babanın rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemi, Şırnak ilinde tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 10 farklı ilkokulda öğrenim gören 3. ve 4. sınıflardan oluşan 500 kişilik öğrenci grubudur. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler, SPSS 15.0 İstatistik Programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada, çocukların kişisel özelliklerinin inanç tutumlarında çok fazla etkili olmadığı, anne babanın çocuğun din eğitimiyle ilgilenmesinin, çocukların inanç tutumlarında en etkili faktör olduğu betimlenmiştir.