Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görsel Sanatlar Eğitimi Dersine Yönelik Görüşleri


Creative Commons License

Hiçyılmaz Y.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.3, pp.316-328, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7822/omuefd.672303
  • Journal Name: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.316-328

Abstract

Sınıf öğretmenlerinin ilkokulda öğrenim gören öğrencilerin sanata yönelik olumlu bakış açılarının

oluşturulmasında rolü büyüktür. Sınıf öğretmeni adaylarının sanat ile ilgili deneyimleri, sanata yönelik

inanç tutum ve algıları, gelecekte kaliteli sanat eğitimi sunup sunmayacaklarını etkilemektedir. Bu bağlamda

öğretmen adaylarının Görsel Sanatlar Dersine yönelik olumlu veya olumsuz görüşlerinin belirlenmesi, ders

müfredatının yeniden yapılandırması ve geliştirmesi bakımından yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu

çerçevede bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin

Görsel Sanatlar Dersine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu doğrultuda nitel araştırma desenlerinden

durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz

döneminde Muş Alparslan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde

Görsel Sanatlar Eğitimi dersi alan 4. sınıfta öğrenim gören toplam 55 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri

toplama aracı olarak çiz ve yaz yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda öğretmen adaylarına “Görsel Sanatlar

Eğitimi dersi almadan önce derse yönelik görüşleriniz nasıldı ve aldıktan sonra derse yönelik görüşleriniz

nasıldı?” sorusu yöneltilmiş ve bu bağlamdaki görüşlerinin özünü yansıtan iki farklı çizim yapmaları

istenmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarından çizimlerinin arkasına resmi kısaca açıklamaları istenmiştir.

Bu doğrultuda toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenerek tema ve kodlar elde edilmiştir. Elde edilen

bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarında derse yönelik bir dizi duygular ortaya çıktığı görülmüştür. Bu

doğrultuda öğretmen adaylarının dersi almadan önce derse yönelik daha çok negatif tutum sergiledikleri,

dersi aldıktan sonra derse yönelik daha çok pozitif tutum sergiledikleri belirlenmiştir.