AR-GE GİDERLERİ ÜZERİNDE YÖNETİM KURULU YAPISININ ETKİSİ: BIST UYGULAMASI


Creative Commons License

Kurt Y.

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.3, pp.581-589, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study tested the effect of the structure of board of directors on the Research and Development (R&D) expenses of the companies listed in BIST (Borsa Istanbul) between the years 2016-2021. The natural logarithm of the R&D expenses is taken into account ing calculating the expenditures made on the R&D expenses of the enterprises. In determining the structure of the board of directors of the enterprises, the weight of the independent board members and foreign board members among the total board members was taken into account. In determining the effect of the structure of the board of directors on R&D expenses, intermediary variables such as firm age, and leverage ratio were also used. According to the results, a positive and significant relationship was determined between R&D expenses and the ratio of foreign members of the board of directors, while a negative and significant relationship was found between R&D expenses and leverage ratios. However, it has been observed that the variables of the number of board members of the business, the independence rate of the board members, the age of the company and the size of the business do not have a significant effect on the R&D expenses.

Bu çalışmada 2016-2021 yılları arasında BIST (Borsa İstanbul)’e kote olan işletmelerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) giderleri üzerinde yönetim kurulu yapısının etkisi incelenmiştir. İşletmelerin Ar-Ge giderlerine yapılan harcamaların hesaplanmasında kar/zarar tablosunda faaliyet giderleri altında raporlanan Ar-Ge giderlerinin doğal logaritması dikkate alınmıştır. İşletmelerin yönetim kurulu yapısının belirlenmesinde ise bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile yabancı yönetim kurulu üyelerinin toplam yönetim kurulu üyeleri içerisindeki ağırlıkları dikkate alınmıştır. Ar-ge giderleri üzerinde yönetim kurulu yapısının etkisinin belirlenmesinde firma yaşı ve kaldıraç oranı gibi aracı değişkenlere de başvurulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Ar-Ge giderleri ile yönetim kurulu yabancı üye oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki belirlenirken, Ar-Ge giderleri ile kaldıraç oranları arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Fakat işletme yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık oranı, firma yaşı ve işletme büyüklüğü değişkenlerinin ArGe giderleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir.