Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kaygı ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Coşkun M. K.

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol.5, no.2, pp.354-365, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde yaşanan gelişmeler bireyleri sadece sosyal yönde değil aynı zamanda duygusal ve zihinsel yönden de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu değişikliğe bağlı olarak insan üzerinde oluşan baskı ve stres bireyin topluma, mesleğine ve hatta kendisine bile yabancılaşmasına ve tükenmişlik hissetmesine neden olabilmektedir. Örneğin bireylerin hayatını doğrudan etkileyen sınav kaygısı öğrencilerin performanslarını azaltarak kaygılarını artmasına ve tükenmişlik düzeylerinin yükselmesine yol açmaktadır. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının KPSS kaygı ve tükenmişlik düzeylerini tespit etmek ayrıca öğretmen adaylarının KPSS kaygı ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında üç devlet üniversitesinin sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 100 Sosyal Bilgiler 4. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve KPSS Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Veri analizinde Mann- Whitney U Testi, Kruskal Wallis H- testi kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının KPSS kaygı ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki belirlemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısına bakılmıştır. Sonuç olarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarının KPSS kaygı düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık bulanmazken KPSS tükenmişlik düzeylerinin cinsiyete göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Akademik başarısı düşük olan öğretmen adaylarının kaygı ve tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının gelir düzeyine göre kaygı ve tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir farklılığın oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, tükenmişlik ve kaygı düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.