Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mevcut Eğitim Ortamı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Layık M. E., Korkmaz D., Karakuş H., Ergin V., Taşkın A. M., İçli M., ...More

XII. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ 2022, Samsun, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.214

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.214
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Yaşama hakkı ve sağlık hakkı insanlığın en temel hakkıdır. Tüm insanlığın sağlıklı bir yaşamla hayatlarını sürdürebilmeleri için çaba sarf eden sağlık çalışanlarının iyi eğitilmesi ve kendi eğitimleri hakkındaki görüşleri önemlidir. Tıp eğitiminde etkili ve yetkin olmayı amaçlıyorsak öğrencilerin şikâyet ve beklentilerinin incelenmesinin faydalı olacağı ve bunun düzen ve süreklilik içinde yapılmasının zorunluluğuna literatürde yer verilmiştir. Bu bağlamda mevcut eğitim ortamının değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mevcut eğitim ortamı hakkındaki düşüncelerini değerlendirmektir. Yöntem: Dundee Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği (DREEM-TR) dönem 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 öğrencilerine uygulanmıştır. Ölçek, öğrencilerin; öğretimle, eğiticiyle, kendi akademik becerileriyle, öğrenme iklimiyle ve sosyal çevreyle ilgili algılarını ölçmek üzere oluşturulmuş 5 faktör altında toplanan 43 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte beşli likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. Alınabilecek en düşük puan 43 iken en yüksek puan 215'tir. Ölçekten alınan yüksek puanlar, bireylerin eğitim ortamlarına ilişkin olumlu bir algıya sahip olduklarını gösterirken ölçekten alınan düşük puanlar ise bu algının olumsuz olduğuna işaret etmektedir. Bulgular: Çalışmaya toplam 218 (114 E, 104 K) öğrenci katılmıştır. Dönem 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 öğrenci sayıları sırasıyla 30, 30, 64, 31, 32 ve 31’dir. Katılımcıların yaş ortalaması 21.82 ±2,31 ve ölçekten aldıkları ortalama puan 134,62±21,94’tür. Erkek ve kadın öğrencilerin ölçek ortalama puanı sırasıyla 134.93 ve 134.28 olup toplam puan bakımından cinsiyetler arası istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p=0.827). Öğrencilerin dönemlerine toplam puan açısından baktığımızda dönem 1’den 6’ya sırasıyla 133.03, 138.57, 136.8, 129.9, 137.81 ve 129.26’dır. Dönemler arası toplam puan açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p=0.336). Sonuç ve Öneriler: Mevcut eğitim ortamı hakkında uygulanan ölçekten alınan ortalama puan, öğrencilerin eğitim ortamlarına ilişkin algılarının “orta” düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu sonuçların yöneticilerce dikkate alınıp eğitim ortamının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına katkısının olması beklenebilir. Bu iyileştirme çalışmaları daha kaliteli bir eğitim ortamı ve dolayısıyla daha iyi yetişmiş hekimlerin mezun olmasını sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler tıp eğitimi, DREEM-TR, eğitim ortamı