A CATALYST FORPROBLEMS IN THE HORN OF AFRICA: WATER INSECURITY


Creative Commons License

Bayar E.

SOCRATES 8thINTERNATIONALEDUCATION,BUSINESS,ECONOMICSANDSOCIALSCIENCESCONGRESS, Diyarbakır, Turkey, 28 - 30 September 2023, pp.521-522

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.521-522
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract It has been observed that very limited progress has been made in the goal of 'everyone having safe and accessible drinking water', which is one of the global goals, especially considering the African continent. Some parts of Africa have a relatively arid climate and more limited water resources. The Horn of Africa (Eritrea, Djibouti, Somalia and Ethiopia) is one of the regions in question. In recent years, the Horn of Africa has been faced with a severe drought due to inefficient rainy seasons. The increase in the frequency and severity of consecutive dry rain periods makes it difficult for the public to recover from drought shocks. Lack of safe access to water and lack of adequate sanitation facilities result in the basic hygiene needs of the people not being met and the continuation of public health problems. Problems regarding water security directly affect economic activities and development, especially in countries with an economic structure based on agriculture and livestock. In this study, it will be emphasized that water insecurity has a catalyst function that increases the severity of problems in the Horn of Africa countries. It will focus on the devastating effects of water insecurity, which both lies at the root of many problems and increases the severity of existing problems, for the countries in the region. In the introduction part of the study, a brief conceptual framework will be presented and the concept of water insecurity will be emphasized. In the second part, the current situation of the countries in the Horn of Africa in terms of water insecurity will be revealed and their stage in terms of Sustainable Development Goals will be shown. In the third part of the study, national/international problems and current developments caused by or exacerbated by water insecurity will be discussed. In the conclusion, it will be revealed that water insecurity has become a vital threat in the Horn of Africa countries, which are going through the driest periods of the last forty years. It will be revealed that failure to ensure water security has a serious impact on many socio-economic problems, including economic and political stability.

Key Words: Horn of Africa, Water Security, Drought, Food Insecurity

Özet Küresel amaçlardan biri olarak ortaya konulan ‘herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna kavuşması’ hedefinde bilhassa Afrika kıtası göz önüne alındığında oldukça sınırlı bir ilerlemenin kat edildiği görülmüştür. Afrika’nın bazı bölgeleri görece daha kurak bir iklime ve daha sınırlı su kaynaklarına sahiptir. Afrika Boynuzu (Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya) da söz konusu bölgelerden biridir. Afrika Boynuzunda son yıllarda yağmur sezonlarının verimsiz geçmesi nedeniyle şiddetli bir kuraklıkla karşı karşıya kalınmıştır. Ardı ardına yaşanan kurak yağmur dönemlerinin sıklığının ve şiddetinin artması halkın kuraklık şokları arasında toparlanmasını zorlaştırmaktadır. Suya güvenli erişimin sağlanamaması ve yeterli sanitasyon imkanlarının bulunmaması halkın temel hijyen ihtiyaçlarının da karşılanamamasını ve halk sağlığı sorunlarının devamını beraberinde getirmektedir. Su güvenliği konusundaki sorunlar özellikle tarım ve hayvancılık temelli iktisadi yapıda bulunan ülkelerde ekonomik faaliyetleri ve kalkınmayı da doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada su güvensizliğinin Afrika boynuzu ülkelerindeki sorunların şiddetini arttıran bir katalizör işlevine sahip olduğu vurgulanacaktır. Hem birçok sorunun temelinde yatan hem de mevcut sorunların şiddetini arttıran su güvensizliğinin bölge ülkeleri için yıkıcı etkilerine odaklanılacaktır. Çalışmanın giriş bölümünde kısa bir kavramsal çerçeve ortaya konularak su güvensizliği kavramı üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde Afrika Boynuzundaki ülkelerin mevcut durumları su güvensizliği açısından ortaya konulacak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bakımından hangi aşamada bulundukları gösterilecektir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise su güvensizliğinin doğurduğu veya şiddetini arttırmasına sebep olduğu ulusal/uluslararası sorunlara ve yaşanan güncel gelişmelere değinilecektir. Sonuç kısmında ise son kırk yılın en kurak dönemlerinden geçmekte olan Afrika boynuzu ülkelerinde su güvensizliğinin yaşamsal bir tehdit haline geldiği ortaya konulacaktır. Ekonomik ve siyasi istikrar da dahil olmak üzere birçok sosyo-ekonomik sorunun da temelinde su güvenliğinin sağlanamamasının ciddi etkisinin olduğu ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler : Afrika Boynuzu, Su Güvenliği, Kuraklık, Gıda Güvensizliği