Alt ve Üst Çene Ön Bölge Dişeti Kalınlığının Cinsiyetle ve Yaşla Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi


Ayhan Alkan E., Alkan Ö., Kaya Y., Keskin S.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.13-17, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

Aim: The present study aimed to evaluate the relation of gingival thickness, which has been considered as an important factor in the development of gingival recession secondary to orthodontic tooth movement, with gender and age.

Material-Method: 171 periodontally healthy individuals who presented for orthodontic treatment to Faculty of Dentistry at the Yüzüncü Yıl University were enrolled in this study. Maxillary and mandibular anterior gingival thicknesses were determined by the arithmetical mean of gingival thicknesses measured by transgingival probing technique from the coronal mucogingival junction and apical of free gingival sulcus. Arithmetical mean of gingival thickness was determined by the ratio of the sum of gingival thicknesses of the relevant teeth to the number of teeth. Student t test and Chi-square tests were used to determine whether there is significant difference between males and females and groups under the age of 18 and over the age of 18 in terms of maxillary and mandibular anterior gingival thicknesses.

Results: Mandibular anterior gingival thickness was 0.702±0.155mm in females and 0.767±0.193mm in males and maxillary anterior gingival thickness was 1.098±0.243mm and 1.171±0.217mm in females and males, respectively. Mandibular anterior gingival thickness was lower in females versus males (p=0.018). Mandibular anterior gingival thickness was 0.719±0.171mm in group under the age of 18 years and 0.742±0.175mm in group over the age of 18 years; whereas, maxillary anterior gingival thickness was 1.159±0.236mm in group under the age of 18 years and 1.041±0.217mm in group over the age of 18 years. No significant difference was determined between groups under and over the age of 18 years in terms of mandibular anterior gingival thickness, however, maxillary anterior gingival thickness was statistically lower in group  over the age of 18 years (p=0.003).

Conclusion: This study indicates that gingival thickness of the mandibular anterior region is lower in females when compared to males and gingival thickness of the maxillary anterior region is lower in group over the age of 18 years.

Key Words:  Age Groups; Sex; Gingiva   

Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı ortodontik diş hareketine bağlı olarak alt ve üst çene ön bölgede görülebilen dişeti çekilmelerinin oluşumunda önemli bir faktör olduğu kabul edilen dişeti kalınlığının cinsiyet ve yaşla olan ilişkisinin değerlendirilmesidir.

Materyal-Metod: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne ortodontik tedavi amacıyla başvuran periodontal olarak sağlıklı 171 birey araştırmaya dahil edilmiştir. Alt ve üst çene ön bölge dişlerinin dişeti kalınlıkları transgingival sondlama tekniğiyle mukogingival bileşimin koronali ve serbest dişeti oluğunun apikalinden ölçülen dişeti kalınlıklarının ortalamalarıyla belirlenmiştir. Alt ve üst çene ön bölge dişeti kalınlıkları, ilgili bölgedeki dişlerin dişeti kalınlıkları toplamının diş sayısına oranıyla tespit edilmiştir. Alt ve üst çene ön bölge dişeti kalınlıkları bakımından kadın ve erkekler ile 18 yaş altı ve 18 yaş üstü gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Student t testi ve Ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Alt çene ön bölge dişeti kalınlığının kadınlarda 0.702±0.155mm, erkeklerde 0.767±0.193mm; üst çene ön bölge dişeti kalınlığının ise kadınlarda 1.098±0.243mm, erkeklerde 1.171±0.217mm olduğu tespit edilmiştir. Alt çene ön bölge dişeti kalınlığının kadınlarda erkeklerden istatistik olarak daha az olduğu belirlenmiştir (p=0.018). Alt çene ön bölge dişeti kalınlığının 18 yaş altı grupta 0.719±0.171mm, 18 yaş üstü grupta 0.742±0.175mm; üst çene ön bölge dişeti kalınlığının ise 18 yaş altı grupta 1.159±0.236mm, 18 yaş üstü grupta 1.041±0.217mm olduğu saptanmıştır. Alt çene ön bölge dişeti kalınlığı bakımından 18 yaş altı ve 18 yaş üstü gruplar arasında anlamlı fark bulunmamışken; üst çene ön bölge dişeti kalınlığının 18 yaş üstü grupta istatistik olarak daha fazla olduğu gözlenmiştir (p=0.003).

Sonuç: Dişeti kalınlığının alt çene ön bölgede kadınlarda erkeklerden ve üst çene ön bölgede ise 18 yaş üstü grupta daha az olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaş grupları; cinsiyet ; Diş eti