Nursing Care Practice Agenda: Reflections on Nursing Education


Creative Commons License

Kaplan E., Sir Ö., Aşkan F.

Toros Üniversitesi Sağlık Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.108-118, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Standards of nursing education and practice are constantly being updated. Nursing schools and health institutions should have appropriate standards to ensure that nurses have access to new knowledge and skills and to provide education in line with the latest medical developments. With the rapid development of nursing, nurses need much more than clinical skills. Nursing students are expected to graduate not only with theoretical knowledge but also with communication, problem solving, critical thinking, teamwork and leadership skills. Nursing practices play a critical role in the health system and developments in this field should be monitored continuously. These developments reflect important issues that will help nurses to provide more effective and qualified health services. It is necessary to benefit from technological changes and developments to improve quality and learning in nursing. Technological and innovative innovations help to close the gap between theory and practice by preparing nurses for complex clinical environments in practice. This review aims to examine the developments in nursing education in detail by addressing the current issues of nursing practice and to evaluate the developments in the field and to shed light on future educational strategies by focusing on the applicability, quality and currency of nursing education programs.

Hemşirelik eğitimi ve uygulama standartları sürekli olarak güncellenmektedir. Hemşirelik okulları ve sağlık kurumları, hemşirelerin yeni bilgi ve becerilere erişimini sağlamak ve en son tıbbi gelişmeler doğrultusunda eğitim vermek için uygun standartlara sahip olmalıdır. Hemşireliğin hızla gelişmesiyle birlikte hemşirelerin klinik becerilerden çok daha fazlasına ihtiyacı vardır. Hemşirelik öğrencilerinin sadece teorik bilgi ile değil, aynı zamanda iletişim, problem çözme, eleştirel düşünme, ekip çalışması ve liderlik becerileri ile mezun olmaları beklenmektedir. Hemşirelik uygulamaları sağlık sisteminde kritik bir rol oynamaktadır ve bu alandaki gelişmeler sürekli olarak izlenmelidir. Bu gelişmeler, hemşirelerin daha etkili ve nitelikli sağlık hizmetleri sunmalarına yardımcı olacak önemli konuları yansıtmaktadır. Hemşirelikte kaliteyi ve öğrenmeyi geliştirmek için teknolojik değişim ve gelişmelerden yararlanmak gerekmektedir. Teknolojik ve inovatif yenilikler, hemşireleri uygulamadaki karmaşık klinik ortamlara hazırlayarak teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olur. Bu derleme, hemşirelik uygulamalarının güncel konularını ele alarak hemşirelik eğitimindeki gelişmeleri detaylı bir şekilde inceleme ve hemşirelik eğitim programlarının uygulanabilirliği, kalitesi ve güncelliğine odaklanarak, alandaki gelişmeleri değerlendirme ve gelecekteki eğitim stratejilerine ışık tutmayı amaçlamaktadır.