Analyzing First Aid Knowledge Levels of Teacher Candidates Studying at Department of Elementary Teacher Education


Parlak-Rakap A., Erkoç F., Çakar Ö. E.

Üniversite Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.228-235, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

 Purpose of the current research was to evaluate the first aid knowledge level of elementary grades teacher candidates who were studying at the Faculty of Education in a university located in a metropolitan city in the Eastern Anatolia. The screening method was used. 423 teacher candidates from the Department of Elementary Teacher Education of a university located in a metropolitan city in the Eastern Anatolia were reached by using convenient sampling method. The Knowledge Level on Basic First Aid Practices Questionnaire was used for data collection. Data were evaluated statistically by using One-way ANOVA and t-test. According to findings, although program and grade level were not of any effect, taken-a-first aid course and taken-a-first aid training had effect on the knowledge level. Similar results emerged when findings were evaluated with literature. It is recommended that teacher training programs should be updated in terms of providing practical first aid training.

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesine devam eden Temel Eğitim Bölümü öğretmen adaylarının ilk yardım bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma örnekleminde Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir büyükşehirde yer alan bir üniversitenin Temel Eğitim Bölümü öğrencisi 423 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında Temel İlk Yardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyi anket formu kullanılmıştır. İlk yardım bilgisi ile dört gruplu sınıf değişkeni arasındaki etki için tek yönlü ANOVA ve ilk yardım bilgisi ile iki gruplu anabilim dalı, iki gruplu ders alma, iki gruplu eğitim alma değişkenleri arasındaki etki için ise t-testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının ilk yardım hakkında sahip oldukları bilgilerinde anabilim dalı ve sınıfın etkili olmamasına karşın ilk yardım dersi ve ilk yardım eğitimi almanın etkisi olduğunu göstermektedir. Bulgular literatürle değerlendirildiğinde benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Öğretmen eğitimi programlarının uygulamalı ilk yardım eğitimi verme bakımından güncellenmesi önerilmektedir.