Comparative Analysis of International Accounting Standards for Islamic Financial Institutions and Accounting Standards


Creative Commons License

Çemberlitaş İ., Oral T., Erkuş H.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.İktisadi İdari Bilimler Sayısı, pp.79-89, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The increase in the number of commercial transactions with the globalization has revealed the
necessity of a common financial reporting language in the World. The International Financial
Reporting Standards (IFRS) have been introduced on this need. Similarly, the need for another
common language and Standard has also been required for accounting and Auditing Standards
(AAOIFI) for Islamic Financial Institutions. Because Muslims have a considerable population in the
world. Muslim countries have the most natural right to carry out financial activities of with religious
rules. As a result of this right and upon a need, the AAOIFI also allowed financial transactions to be
carried out in accordance with religious rules. The aim of this study is to compare these two standards
and to reveal their similarities and differences, the conceptual framework, leases, fund utilization,
partnerships and construction contracts are aimed at mutual examination of the standards.In line with
this objective by making a conceptual study, Turkey is given to private practice in the world.

Küreselleşme ile birlikte ticari işlem sayılarının artması Dünya’da ortak bir finansal raporlama dilinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) bu ihtiyaç üzerine ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde diğer ortak bir dil ve standart ihtiyacı da İslami Finansal Kurumlar için Muhasebe ve Denetim Standartları Organizasyonu (AAOIFI) için gerekli olmuştur. Zira Müslümanlar, dünya üzerinde azımsanmayacak bir nüfusa sahiptir. Müslüman ülkelerin finansal faaliyetlerini dini kurallara göre yapma gereksinimleri en tabii haklarıdır. Bu hakkın somut bir sonucu olarak ve bir ihtiyaç üzerine ortaya çıkan AAOIFI de bu anlamda finansal işlemlerin dini kurallar gereği yapılmasına olanak tanımıştır. Bu çalışmanın amacı, bu iki standardın birbirleriyle karşılaştırılması, benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulmasıdır. Kavramsal çerçeve, kiralamalar, fon kullandırma, ortaklıklar ve inşaat sözleşmeleri standartlarının karşılıklı incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kavramsal bir inceleme yapılarak, Türkiye özelinde Dünya’daki uygulamalara yer verilmiştir.