Kış Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2000-2017)


Creative Commons License

Yağcı P., Ulusoy Yıldırım H., Avcıkurt C., Köroğlu Ö.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi Yıldız Dağı, Kış Turizmi Temalı/International Sivas Tourism Congress Yıldız Mountain Winter Tourism, Sivas, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.179-189

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.179-189
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Tourism has an interdisciplinary property. Therefore, subjects within the scope of tourism are preferred to be as the subjects for researches to be made by different researchers and/or academicians. Consequently, different studies come out. One of these studies are the articles which are considered within the scope of publication. Articles are accepted as indications of scientific development. The purpose of this study is to review the articles published between the years 2000-2017 in domestic and international literature related to winter tourism in the framework of various parameters, and determine their bibliometric properties. In the scope of parameters; publication year of the articles, magazines they were published in, subjects of the articles, countries where data were collected from, research approaches used in articles, sampling groups, data collection methods, page structures, references made to, number of authors and the institutions that the authors work in are included. In accordance with this purpose, bibliometrics analysis was used in this study. With bibliometrics analysis, the relationships between publications made by certain person or institution on a certain issue were analyzed numerically. Based on that, 116 articles which were accessed through databases were not included within the study and they were taken under review within the framework of these parameters. Data of the parameters were sent to SPSS 21.0 statistical program to make their frequency and percentage calculations. According to the obtained findings, articles related to winter tourism were mostly published between the years 2011-2017 on Tourism Management magazine. In the articles where visual research was adopted mostly, the data were collected by questionnaire method at most and tourists were selected as sampling group. In the studies which were usually prepared by 2 authors, articles were referred substantially. It was concluded that the academicians who contributed most to the articles were working at Atatürk University.

Keywords: Bibliometrics, Bibliometrics Analysis, Winter, Winter Tourism.

Turizm disiplinlerarası bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle turizm kapsamında yer alan konular farklı araştırmacı ve/veya akademisyenler tarafından yapılacak araştırmalara konu olarak tercih edilmektedir. Böylelikle farklı çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalardan biri de yayın kapsamında ele alınan makalelerdir. Makaleler, bilimsel gelişmenin göstergeleri olarak kabul görmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2000-2017 yılları arasında kış turizmi ile ilgili ulusal ve uluslararası alan bazında yayınlanan makaleleri çeşitli parametreler çerçevesinde incelemek ve bibliyometrik özelliklerini belirlemektir. Parametreler kapsamında makalelerin yayın yılı, yayınlandıkları dergiler, dergilerin yayın alanı, makalelerin konusu, verilerin toplandığı ülkeler, makalelerde kullanılan araştırma yaklaşımları, örneklem grupları, veri toplama yöntemleri, sayfa sayıları, yapılan atıflar, yazar sayıları ve yazarların çalıştıkları kurumlar yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Bibliyometrik analizle, belirli bir konu hakkında belirli kişi veya kurumlar tarafından yapılmış yayınlar arasındaki ilişkiler sayısal olarak analiz edilmektedir. Buradan hareketle çeşitli veri tabanları üzerinden erişilmiş 116 makale araştırma kapsamına dahil edilmiş ve bu parametreler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Parametrelere ait veriler SPSS 21.0 istatistiksel programa aktarılarak frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kış turizmi ile ilgili makaleler en fazla 2011-2017 yılları arasında, Tourism Management dergisinde yayınlanmıştır. Çoğunlukla görgül araştırma yaklaşımının benimsendiği makalelerde, veriler en çok anket tekniğiyle toplanmış, örneklem grubu olarak turistler seçilmiştir. Genellikle 2 yazar tarafından hazırlanan çalışmalarda, büyük oranda makalelere atıf yapılmıştır. Makalelere en fazla katkı yapan akademisyenlerin Atatürk Üniversitesi’nde çalıştığı bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bibliyometri, Bibliyometrik Analiz, Kış, Kış Turizmi.