Otizmin Aile Üzerindeki Etkisi


Mengi A.

1. Engellilik Araştırmaları Koongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2016, vol.3, pp.36

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: Autism hasn’t been a problem effecting only the autistic individuals but has also become a social phenomenon affecting the family. Thus, it has been wide open for sociological studies and has been the subject in this research. This study, conducted as a field survey including autistic individuals in Turkey, aims to put forward “Effects of Autism on Family".

Methods: This research is a qualitative research based on interviews with a total of 42 participants who are the families of autistic children and serve on the boards of two foundations and 15 associations from Turkey's seven regions and 14 provinces aiming to fight with autism. The knowledge, manners, experiences and basic perception and approaches of the participants having autistic children have been consulted to in the study. The data obtained from participants has been analysed and subjected to descriptive analysis. The data obtained has been evaluated in 7 different categories.

Findings: İt has been found that autism leads to debates in families, has effects on the sleep and private life of families, has negative effects on the economic situation of families and  affects the business lives of families.

Results: This study is a considerably original work in terms of addressing an issue barely analysed in sociological context, collecting first-hand data and reaching striking findings and data. Moreover, it has been an important study as it indicates the presence of a deep link between autism and sociology.

Key words: Autism, Family, Social Phenomena

Amac¸: Otizm, bireylerle sınırlı bir sorun olarak kalmamış, aileyi de etkileyen sosyal bir olgu haline gelmiştir. Böylece sosyolojik çalışmalara davetiye çıkartmış ve bu araştırmaya da konu olmuştur. Türkiye’deki otizmli bireyleri kapsayan bir alan çalışması şeklinde yapılmış olan bu çalışma, “Otizmin Aile Üzerindeki Etkileri”ni ortaya koymayı amaçlamıştır.

Yo¨ntem: Araştırma, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 14 ilinde, otizmle mücadele amaçlı, otizmli bireylerin aileleri tarafından kurulmuş bulunan 2 vakıf, 15 dernek vasıtasıyla, otizmli çocuğu olan ve çoğu bu kuruluşların yönetim kurulunda görev yapan toplam 42 katılımcıyla görüşmelere dayalı nitel bir araştırma mahiyeti taşımaktadır. Araştırmada, otizmli çocuğu olan katılımcıların bilgi, görgü, yaşantı, temel algı ve yaklaşımlarına başvurulmuştur. Katılımcılardan elde edilen veriler deşifre edilerek betimsel analize tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler 7 farklı kategoride değerlendirilmiştir.

Bulgular: Otizmin ailede tartışmaya yol açtığı, ebeveynlerin uykusunu ve özel yaşantısını etkilediği, ailenin ekonomik durumunu olumsuz etkilediği, ebeveynlerin iş hayatını etkilediği gibi farklı bulgulara ulaşılmıştır.

Sonuç: Bu çalışma, sosyolojik bağlamda pek incelenmemiş bir konuyu ele alması, verilerin ilk elden toplanması, çarpıcı bulgu/sonuçlara ulaşılması bakımından son derece özgün bir çalışma olmuştur. Ayrıca, otizm ile sosyoloji arasındaki derin bir bağın varlığına işaret ettiği için de önemli bir çalışma olmuştur.

Anahtar kelimeler: Otizm, Aile, Sosyal Olgu