Karaciğer ve gastrointestinal sistem hastalıklarında serum C vitamini, ß-karoten ve retinol düzeyleri


Creative Commons License

KAHRAMAN T., BERKÖZ M., ÜSTÜN R., TÜRKDOĞAN M. K.

VAN SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.6-10, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: VAN SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.6-10
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Gastrointestinal system diseases are important causes of morbidity and mortality worldwide. Vitamin C, β-carotene and retinol, which have antioxidant properties, play an important role in the prevention of lipid peroxidation and free radical development in diseases of the gastrointestinal tract and cancers. The aim of this study was to evaluate the relationship between serum levels of vitamin C, β-carotene and retinol with ulcers, cirrhosis, esophagus and stomach cancer diseases. In this study, vitamin C, βcarotene and retinol levels were evaluated in the serum of 35 ulcers, 40 esophageal cancer, 30 gastric cancer, 25 liver cirrhosis patients and 50 healthy individuals. Vitamins were analyzed spectrophotometrically. Comparison of serum vitamin C levels of the patient groups with the control group, shows a statistically significant decrease in ulcerative patients and increase in esophageal cancer patients (p<0.05). No statistically significant difference was found in vitamin C levels in patients with gastric cancer and cirrhosis (p>0.05). β-carotene and retinol levels were high in patients with ulcers, lower in patients with esophagus and cirrhosis (p<0.05). Serum β-carotene and retinol levels were not statistically significant in patients with gastric cancer (p>0.05). β-carotene and retinol decreased significantly in the esophagus-stomach cancers and liver cirrhosis whereas an increase in vitamin C was observed. We believe that our research will provide useful information for incorporating antioxidant agents into the diet. For this purpose, diets rich in antioxidant vitamins can play a protective role in the prevention and progression of these diseases.

Gastrointestinal sistem hastalıkları dünya çapında önemli morbidite ve mortalite nedenleridir. Antioksidan özelliğe sahip vitamin C, β- karoten ve retinol, gastrointestinal sistem hastalıkları ve kanserlerde lipid peroksidasyonu ve serbest radikal gelişiminin önlenmesinde önemli role sahiptir. Bu çalış manın amacı, antioksidan özelliğe sahip vitamin C, β-karoten ve retinolün serum düzeyleriyle ülser, siroz, özefagus ve mide kanser hastalıkları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Çalışmada 35 ülserli, 40 özefagus kanserli, 30 mide kanserli, 25 karaciğer sirozlu hasta ile 50 sağlıklı birey serumlarında, C vitamini, β-karoten ve retinol düzeyleri değerlendirildi. Vitaminler spektrofotometrik olarak analiz edildi. Hasta gruplarının serum C vitamini düzeylerinin kontrol grubu ile karşılaştırılmasında, ülserli hastalarda azalma ve özofagus kanserli hastalarda artış istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Mide kanseri ve sirozlu hasta vitamin C düzeylerinde istatistik olarak bir fark bulunamadı (p>0.05). β-karoten ve retinol düzeyleri, ülserli hastalarda yüksek, özefagus ve sirozlu hastalarda düşük olarak saptandı (p<0.05). Mide kanserli hastalarda serum βkaroten ve retinol düzeylerinde istatistik anlam yoktu (p>0.05). Özefagus-mide kanserlerinde ve karaciğer sirozunda β-karoten ve retinol önemli oranda azaldı, C vitamini ise yükseldi. Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen verilerin antioksidan ajanların diyette yer almasının bu hastalıkların önlenmesi ve ilerlemesinin durdurulmasında koruyucu rol üstlenebileceğine dair açısından yararlı bilgiler sunacağı kanaatine varıldı.