Serum Protein Fraction Profile in Sheep Infected with Sarcoptes ovis


Creative Commons License

ÇETİN S., USTA A., tanrıtanır p., DEDE S., YÜKSEK V.

Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.70-75, 2020 (Scopus) identifier identifier

Abstract

Abstract: Scabies is an ectoparasitic infestation that is rapidly transmitted to sheep of any age. The present study was conducted to identify the significance of serum protein fractions in the diagnosis and treatment of animals infected by Sarcoptes ovis. The study group included 1-4 years old 18 Akkaraman sheeps with excessive itching and molting and infected with natural Sarcoptes ovis scabies and the control group included 1-4 years old 18 healthy sheeps, a total of 36 sheeps were included in the present study. Serum protein fractions were determined with the cellulose-acetate electrophoresis method in collected blood samples. There were no significant differences between total protein and α-2 globulin serum protein concentrations in the study and control groups. Although α-1, β-globulin and albumin concentrations were statistically higher in the patient group, gamma globulin levels decreased in the patient group (P<0.05). While the percentage (%) g protein did not differ based on α-2 globulin when compared to control, α-1, beta globulin, albumin and A/G ratio statistically increased in the patient group when compared to the control (P<0.05). There was a significant decrease in gamma globulins in the patient group when compared to the control (P<0.01). It was concluded that monitoring the serum protein parameters might be significant in the follow-up and treatment of scabies in sheep. Keywords: Electrophoresis, Sheep, Serum Proteins, Scabies. 

 Uyuz hastalığı; her yaştaki koyunlara çabuk bulaşan bir ektoparazit infestasyonudur. Bu çalışma, Sarcoptes Ovisile enfekte hayvanların teşhis ve tedavisinde serum protein fraksiyonlarının önemini ortaya konulması amacıyla planlandı. Çalışma grupları olarak, yaşları 1-4 yaş arasında değişen 18 adet sağlıklı kontrol grubu ve 18 adet aşırı kaşıntı ve yün dökülmesi olan doğal Sarcoptes ovis uyuz ile enfekte toplam 36 Akkaraman koyun oluşturmuştur. Alınan kan örneklerindeki serum protein fraksiyonları selüloz-asetat elektroforezi yöntemi ile belirlendi. Serum protein konsantrasyonu kontrol gruplarına göre; total protein ve α-2 globulin bakımından istatistiksel olarak fark bulunamadı. Kontrol gruplarına göre α-1, β- globülin ve albumin istatistiksel olarak hasta grubunda artmasına karşın, gama globulinler hasta grubunda azaldı (P<0.05). Yüzde (%) gr protein bakımından α-2 globulin kontrole göre değişmezken, α-1, beta globulin, albumin ve A/G oranı hasta grubunda kontrole göre istatistiksel olarak arttı (P<0.05). Gama globulinlerde ise kontrole göre hasta grubunda istatistiksel olarak azalma saptandı (P<0.01). Koyunlarda uyuz hastalığının takip ve tedavi sürecinde serum protein parametrelerinin takibinin önemli olabileceği kanaatine varıldı. Anahtar Kelimeler: Elektroforez, Koyun, Serum Proteinleri, Uyuz.