Yaşam Amaçları ve Psikolojik İyi Oluşun Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordayıcı Rolü


Creative Commons License

İkiz F. E. , ASICI E., Kaya Z.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, sa.25, ss.7-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 25
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.7-26

Özet

Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının açıklanmasında yaşam amaçları ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin
rolünü incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim öğretim yılında Dokuz
Eylül ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde pedagojik formasyon eğitimi alan 356 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği, Yaşam Amaçları Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, yaşam amaçları ve psikolojik iyi oluş düzeyi öğretmenlik mesleğine yönelik tutumdaki değişimin %25’ini açıklamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, yüksek psikolojik iyi oluş ile kişisel olarak kendini geliştirme ve ailesine katkı sağlama isteğinin pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına olumlu yönde katkı sağladığı; ünlü olma isteğinin ise öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır.

In this study, investigation of the predictive roles of life goals and psychological wellbeing
on pedagogical formation education students’ attitude towards teaching profession
was aimed. The participants consisted of 356 students who received pedagogical formation education in Dokuz Eylül University and Van Yüzüncü Yıl University. Data were collected with Attitude Toward Teaching Profession Scale, Life Goals Scale, Psychological Wellbeing Scale and a questionnaire. According to the results of multiple linear regression analysis, it was found that the model was statistically significant. Life goals and psychological well-being explained 25 % of the attitudes towards teaching profession. According to obtained results, it can be said that high psychological well-being, desire of self-growth and contribution to family make positive contribution to attitude towards teaching profession; desire of being famous negatively effects attitude towards teaching profession.