Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Açıklık Ve Karbondioksit Emisyon Etkileşimi: Türkiye Örneği


Kanberoğlu Z., Arvas M. A., Türkmenoğlu M.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.289-302, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ekonomik büyümenin asli kaynaklarından biri olan enerji kullanımı ülkeler arası gelişen ticaretle birlikte karbondioksit (CO2) salınımı üzerinde etkin bir unsur olmuştur. Bu bağlamda gelişmiş ülkeler çevre dostu teknolojilerin kullanımını artırırken, çevreye duyarlı olmayan teknolojileri daha alt düzeyde gelişim gösteren ülkelere kaydırmışlardır. Bu sebeple büyüme, enerji, ticari açıklık üçlüsü, ülkelerin çevre ve CO2emisyonu üzerinde olumlu ve olumsuz yönde etkide bulunmaktadır. Bu çalışmada1980-2015 dönemi için ekonomik büyüme, enerji tüketimi, ticari açıklık ve karbondioksit emisyonu arasındaki ilişki yıllık veriler kullanılarak ARDL yöntemi ile incelenmiş ve uzun dönemde enerji tüketiminin karbondioksit emisyonu üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu, karbondioksit emisyonu ile büyüme arasında da negatif yönlü ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.