Öğretmen Algılarına Göre Liselerde İş Yaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi


Creative Commons License

Erdem M.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sa.16, ss.516-536, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
  • Sayfa Sayıları: ss.516-536

Özet

Bu araştırmada öğretmenlerinin iş yaşamı kalitesi algılarının örgütsel bağlılık algılarını yordama derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel tarama modelindeki araştırmanın evrenini, Türkiye'deki kamu ve özel genel liselerde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 17 ilde görev yapan 801 kamu ve özel genel lise öğretmeni oluşturmaktadır. Lise öğretmenlerin iş yaşam kalitesini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği, örgüte bağlılıklarını ölçmek amacıyla da Balay'ın (2000) geliştirdiği Örgütsel Bağlılık Ölçeği uygulanmıştır. Veri analizinde, regresyon analizi uygulanmıştır. Anlamlılık testlerinde ?=.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırma sonucunda, iş yaşamı kalitesinin alt boyutlarıyla örgütsel bağlılığın uyum boyutu arasında negatif ilişki görülürken, özdeşleşme ve içselleştirme boyutları arasında pozitif bir ilişki görülmüştür. İş yaşamı kalitesi, örgütsel bağlılığın uyum boyutundaki varyansın %28'ini yordarken, özdeşleşme boyutundaki varyansın %63'ünü, içselleştirme boyutundaki varyansın ise %34'ünü yordamaktadır.