ORTAOKUL 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN METİNRESİM UYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ


Kaya M., Uyguç Temel M.

USBİLİM 1. Uluslararası Eğitim, Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 14 - 16 May 2021, pp.29-30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29-30
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinleri metin- resim uyumu açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma materyalini Millî Eğitim Bakanlığının ders kitabı olarak kabul ettiği ve 2020- 2021 eğitim- öğretim yılında okutulmakta olan 6. sınıf Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin ait oldukları metne uygunluğu Resim – Metin İlişkisi Kategori Listesine göre toplanmıştır. Bu kategori listesine göre toplanan veriler, nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda hikâye edici, bilgilendirici metinler ve şiirlerin tamamında (%100) resimler en az dört renkten oluşmakta, sözel metnin iletisini anlamlandırmaya yardımcı olmakta, sözel metinler çeşitli görsellerle desteklenmekte, metinlerin resimlenmesinde çocuğun gelişim düzeyi göz önünde bulundurulmuş, ders kitaplarındaki resimlerle metnin içeriği tam olarak örtüşmektedir. Hikâye edici metinlerin bir kısmında ise sayfa düzeni, estetik duyarlılık açısından uygun olmamasıyla birlikte şiddet unsurları içermektedir. Bilgilendirici metinlerin bir kısmında ise sözel metin çeşitli görsellerle desteklenmemektedir. Şiirlerde de kimi metinlerde metin resim uyumunun örtüşmediği, resimlerin öğrencinin estetik duyarlılığını artırıcı nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Ders kitabı, metin, resim, metin- resim uyumu.