Ortaöğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması


Creative Commons License

GÜRLEK M., DEMİRKUŞ N.

III. International Congress on Science and Education, AFYON, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.627-638

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: AFYON
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.627-638

Abstract

In this study; Definitions of important biological botany concepts, classification of these concepts and teaching
methods are given. The general and specific objectives of the biology course were explained and the shortcomings of the
biology education and training in schools were taken into consideration and the implementation of the methods was shown.
The concepts and issues related to botany have been tried to be explained by examples with the concept network,
concept map and meaning analysis table. The examples of how botanical concepts can be transferred to students with the
teaching and learning methods by using concept teaching.
When the biology textbooks are examined in secondary education, it was determined that these graphical tools and
methods were not used effectively in the definition and presentation of the concepts taught. Considering this situation, the
concepts which are defined as examples of biology, especially botany related concepts are shown with concept networks,
concept maps and meaning analysis tables.
The concepts, teaching, benefits, types, development, classification, phasing, formation and learning conditions of
the concepts are discussed. These features of the concepts are exemplified by the concept network, concept map and meaning
analysis tables.
The methods used are the methods that provide the most efficient use of the information in the worst conditions. As
a result of the implementation of these methods indirectly, our country will contribute to education, education and economy.
In addition, these methods will provide great power and support to the method of expression.
Teaching methods of secondary education biology (botany) courses, application of these methods, how to make
contributions to current biology education, giving examples and teaching. The aim of this study is to use these methods in
other fields such as microbiology, zoology, physics and chemistry.
Keywords; Biology (Botany), Concepts, Teaching

Bu çalışmada; Önemli biyolojik botanikle ilgili kavramların tanımları, bu kavramların sınıflandırılması ve öğretim
yöntemleri hakkında genel bilgi verilmiştir. Biyoloji dersinin genel ve özel amaçları açıklanarak okullarda yapılan biyoloji
eğitim ve öğretiminin eksiklikleri de göz önünde bulundurulup, yöntemlerin uygulanması gösterilmiştir.
Özellikle; kavram ağı, kavram haritası ve anlam çözümleme tablolarıyla botanikle ilgili kavram ve konular
örneklerle izah edilmeye çalışılmıştır. Biyolojik kavramlar içerisinde botanikle ilgili kavramların, kavram öğretiminden
faydalanılarak eğitim ve öğretim yöntemleriyle birlikte öğrencilere nasıl aktarılabileceği örneklerle gösterilmektedir.
Ortaöğretimde biyoloji ders kitapları incelendiğinde öğretilen kavramların tanımında ve sunumunda bu grafik araç
ve yöntemlerin etkili kullanılmadığı saptanmıştır. Bu durum göz önünde bulundurularak biyolojinin özelikle botanikle ilgili
kavramları örnek teşkil edecek şekilde tanımlanmış ve tanımlanan kavramlar kavram ağları, kavram haritaları ve anlam
çözümleme tablolarıyla gösterilmiştir.
Kavramlardan bahsedilirken; kavramların öğretimi, yararları, türleri, gelişimi, sınıflanması, aşamalı lığı, oluşumu
ve öğrenme koşulları üzerinde durulmuştur. Kavramların bu özelikleri kavram ağı, kavram haritası ve anlam çözümleme
tablolarıyla örneklendirilmiştir.
Uygulanan yöntemler, var olan bilgiyi en kötü koşullar da bile en verimli şekilde kullanmayı sağlayan
yöntemlerdir. Dolaylı yoldan da olsa bu yöntemlerin uygulanması sonucu ülkemiz eğitim, öğretim ve ekonomisine katkısı
olacaktır. Ayrıca bu yöntemler anlatım yöntemine büyük bir güç ve destek sağlayacaktır.
Ortaöğretim biyoloji (botanik) derslerinin öğretimi, öğretim yöntemleri, bu yöntemlerin uygulanabilmesi,
günümüzdeki biyoloji öğretimine katkıların nasıl yapılabileceği, bu katkılara örnekler verilerek öğretim yapılması
incelenmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada uygulanan bu yöntemlerin mikrobiyoloji, zooloji, fizik ve kimya gibi diğer alanlarda
da kullanılması ve örnek alınması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler; Biyoloji (Botanik) , Kavramlar, Öğretim