Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Portrayal of Ottoman Empire in Iranian High School History Textbooks

International Journal of Progressive Education, cilt.16, sa.2, ss.1-16, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of seventh-grade Turkish and Iranian social studies textbooks in terms of value education

Educational research and reviews, cilt.14, sa.17, ss.595-607, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Yeni Sosyal Bilgiler Programı ve Ders Kitaplarında Turizm Kavramı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.43, ss.173-194, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin ve Öğrencilerin 9. Sınıf Tarih Müfredatı ve Ders Kitabı Hakkında Görüşleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.966-1002, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tanzimat'tan Önce Belediye Hizmetleri ve Voyvodalar

TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.26, sa.41, ss.101-112, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

19. Yüzyılda Anadolu'da İç Güvenlik Sorunları ve Voyvodalar

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.26, sa.41, ss.101-113, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mülteci Haklarının Hukuksal Temelleri

The Macro Trend Conference On Social Science, Paris, Fransa, 27 - 29 Aralık 2017, ss.35

Kapsayıcı Eğitim: Kapsayıcı Bir Okul Nasıl Olmalıdır?

İMESET, Bitlis, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.119-115

Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Algıları ve Beklentileri

USBES 2017 Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu VI, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.-, ss.22

A comparison of Turkish and İranian Social Science Textbooks

International Congress on Education, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.187

The opinion of pre-service social science teachers' and history teachers'about oral history

The 4th İnternational Conference On Educational Research and İnnovation, Yogyakarta, Endonezya, 11 - 12 Mayıs 2016, ss.2

Türkiye'nin Avrupa Birliği Sürecinde Sosyal Bilgiler Dersinin Önemi

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015, cilt.-, ss.102

Evaluating pre-service social scince teachers’ reflecrive thinking tendences according to several variables

2014 International symposium on education and psychology, Tokyo, Japonya, 12 - 14 Kasım 2014, cilt.-

XVII. Yüzyılda orta Anadolu’da cerrahlık ve hukuki boyutu

6. Uluslararası İslam tıp tarihi cemiyeti kongresi, Van, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2014, cilt.-, ss.129-130

Sosyal Bilgiler Öğretmeni adaylarının yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

4th International symposium of policies and issues on teacher education-Ispite 2014, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2014, cilt.-

21. Yüzyıldaki gelişmeler ışığında Samuel P. Huntington’ın medeniyetler çatışması teorisini yeniden okumak

International congress on civilizations,, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ocak 2014, cilt.-

Okul idarecilerinin gözüyle seçmeli ders uygulaması

Kesintili oniki yıllık zorunlu eğitim modelinde seçmeli dersler sempozyumu, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, cilt.-, ss.40-46

Turkish education system in relation to building ethical values

5th World Conference on educationoal sciences, Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.-

Türkiye’de özel okulların eğitim sistemindeki gelişim süreci

Van il eğitim sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2012, cilt.-, ss.143-149

Etik değerlerin inşasında tarih ders kitaplarının önemi

Multidisipliner etik kongresi, Niğde, Türkiye, 28 Mayıs 2012, cilt.-, ss.70

Mesnevi Örneğinde Tarih Öğretiminde Hikaye Kullanımı

1st İnternational Symposium on Chalabi Hosameddin-i Ormavi and Mathnavi-i Manavi, Urumiye, İran, 9 - 11 Mayıs 2011, cilt.-, ss.171

Avrupa'nın 19. Yüzyıldaki Dünya Politikaları ve Van'ın Buna Eklemlenme Sürecine Bir Bakış

Ciepo 19 / Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları, Van, Türkiye, 26 - 30 Temmuz 2010, cilt.-, ss.65-66

Demokratik değerlerin inşasında Tarih Eğitiminin Rolü

Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi (International Congress on Philosophy of Education): Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2009, cilt.-, ss.403-408

Kitap & Kitap Bölümleri

Lisansüstü Eğitimde Tarihsel Perspektif

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan, F., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.27-37, 2019

Beceri Eğitimi

Özel Öğretim Yöntemleri C.1, Uzunöz, A., Aktepe, V. , Editör, Pegemakademi, Ankara, ss.109-145, 2018

Uluslararası Kuruluşlar ve Örgütler

Vatandaşlık Bilgisi, Zihni Merey, Editör, Pegem A Akademi, Ankara, ss.203-231, 2017

Demokrasi ile İlgili Temel Kavramlar

Vatandaşlık Bilgisi, MEREY, Z, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.341-363, 2016