Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental investigation of the Rock-Concrete bi materials influence of inclined interface on strength and failure behavior

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.123, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting California bearing ratio of foundation soil using ultrasonic pulse velocity

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING, cilt.172, ss.320-330, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Detection of near surface rock fractures using ultrasonic diffraction techniques

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.17, ss.597-606, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prediction of uniaxial compressive strength of intact rocks using ultrasonic pulse velocity and rebound-hammer number

Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, cilt.49, ss.67-75, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of the compressive strength of concrete under point load and its approach to strength criterions

KSCE Journal of Civil Engineering, cilt.19, ss.1767-1774, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the unconfined compressive strength of rocks using nail guns

Engineering Geology, cilt.195, ss.164-171, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An avalanche hazard model for Bitlis Province, Turkey, using GIS based multicriteria decision analysis

Turkish Journal of Earth Sciences, cilt.22, ss.523-535, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A nondestructive testing technique: Nail penetration test

ACI Structural Journal, cilt.109, ss.245-252, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Probabilistic seismic hazard assessment for Lake Van basin, Turkey

NATURAL HAZARDS, cilt.54, ss.949-965, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nail penetration test for determining the uniaxial compressive strength of rock

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, cilt.47, ss.265-271, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microzonation of the Plio-Quaternary soils: A study of the liquefaction risk potential in the Lake Van Basin, Turkey

Bulletin of Engineering Geology and the Environment, cilt.66, ss.161-176, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An approach for the application of energy-based liquefaction procedure using field case history data

Bulletin of the Mineral Research and Exploration, cilt.163, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Tabanlı Çok Kriterli Karar Analizi(Çkka) Kullanılarak, Van İli Merkez İlçelerinin Kentsel TaşkınDuyarlılık Değerlendirmesi, Van / Türkiye

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.37, ss.1-18, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The design of stone column applications to protect against soil liquefaction

International Journal of Geotechnical Engineering, cilt.9, ss.279-288, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The role of soil behavior on structural damages during 2011 Van (Turkey) Earthquakes

International journal of geological Sciences, JGES, cilt.1, no.1, ss.56-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal Köprüler

Mavi Gezegen, cilt.13, ss.15-18, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Kent, Çevre ve Jeoloji

Mavi Gezegen, cilt.11, ss.43-49, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SENSIVITY EVALUATION OF SPATIAL DATA FOR GIS-BASED SNOW AVALANCHE HAZARD IN MOUNTAIN REGIONS OF BİTLİS, TURKEY

4 th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Bolu, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020, ss.21-22

Kaliforniya taşıma oranının laboratuvar değerlerinin belirlenmesinde P-dalga hızının kullanılabilirliği

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.1

SEISMIC RISK ASSESSMENT OF FETHIYE (MUGLA?TURKEY) AND ITSSURROUNDINGS USING SOIL AND EARTHQUAKES CHARACTERISTICS

International Conference on Applied Geology & Environment ICAGE2016, Al-Mahdiyah, Tunus, 19 - 21 Mayıs 2016, ss.434

Deprem hasarının azaltılmasında farklı bir yaklaşım.

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, ss.1-8

Van ili kentsel gelişimi için CBS tabanlı jeolojik ve jeoteknik alan seçimi.

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, ss.522-523

Deprem yüzey dalgalarının etkisi azaltılabilir mi?

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, ss.436-437

2011 Van depremlerinde gözlenen sıvılaşma kaynaklı yanal yayılmalara ait gözlem ve ölçümler

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, ss.466-467

Mitigation of liquefaction in sandy soil using stone columns

European Geoscience Union, Vienna, Avusturya, 2 - 07 Mayıs 2010, cilt.12, ss.9718-1

Kayalar için yeni bir dayanım belirleme yöntemi – Çivi Penetrasyon Deneyi:

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2009, ss.396-397

Van Gölü havzasının probabilistik sismik tehlike analizi.

40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2005, ss.221-222

Seismic Risk Analysis for the Settlements in the Basin of Lake Van, Turkey

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Thessaloniki, Thessaloniki, Yunanistan, 14 - 20 Nisan 2004, cilt.1, ss.12-13

ANADOLU DEPREMLERİNİN KENTLERE ETKİSİ

KENTSEL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Türkiye, 3 - 06 Mart 2004, cilt.2, ss.288-297

Ulusal Servet Ovalardan Kentlerin Çıkarılması Seferberliği: Van

KENTSEL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Türkiye, 3 - 06 Mart 2004, cilt.2, ss.346-353

Kentsel Planlamada Yerseçiminin Önemi: Batman,

KENTSEL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Türkiye, 3 - 06 Mart 2004, cilt.2, ss.354-364

Ovadaki Çaldıran ve Muradiye'nin Yenikent'e Çıkarılması

Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10 Yıl Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2003, ss.90-91

Zeve Kampüsü (YYÜ) karot örneklerinin kil mineralojisi

DOĞU ANADOLU JEOLOJİ ÇALIŞTAYI, Van, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2002, ss.16

Kitap & Kitap Bölümleri

Yer Bilimleri ve Yapı Mühendisliği Açısından 2011 Van Depremleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 23 EKİM ve 9 KASIM 2011 VAN DEPREMLERİ RAPORU, Tunçtürk Y., Özvan A., Tapan M., Editör, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, ss.7-78, 2012

Bilirkişi Raporları

Çığ Etkisinin Belirlenmesi

Hizan Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.8, Bitlis, 2010

Alpaslan 1 Barajı’nın dolusavak kısmında meydana gelen çökmenin incelenmesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş, ss.11, Muş, 2010