Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eş'ari Mu'tezile'den Neden Ayrıldı

Gaziantep İlahiyat Akademi Dergisi, no.5, pp.98-113, 2017 (National Refreed University Journal)

İmam Eş'ari ve Ehl-i Sünnet Mezhebine Katkısı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.1-19, 2016 (National Refreed University Journal)

Zeydî İmam Kâsım b. İbrahim er-Ressî'ye (246/860) Göre Şiî Fırkaların Tasnifi

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.33-47, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ehl-i Sünnet ve Mu'tezile Makalat Geleneği "el'Eş'ari ve el-Belhi Örneği"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.144-166, 2014 (National Refreed University Journal)

Eş'ari Düşünce Sisteminde İman Anlayışı

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.91-108, 2007 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eş’arî Vehhabî Mücadelesi: Ebu Hamid b. Merzûk’un “Berâetü’l-Eş’ariyyin min Akaidi’l-Muhalifîn” Eseri

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - III, Paris, France, 15 - 17 November 2019, vol.1, pp.30-32

Erken Dönem Müfrit/Ekstrem Bir Eleştiri Örneği: El-Ahvâzî’nin Eş’arî Eleştirisi

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammul Ahlakı, Muş, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.3, pp.223-234

El-İbâne An Usuli’d-Diyâne” Eserinin Kaynak Değeri

International Management and Social Science Symposium, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2018, vol.1, pp.83-84

Harici Fırkalar Bağlamında Eş'ari ile Malati'nin Mezhepler Tarihi Yazıcılığının Mukayesesi

Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Uluslararası Sempozyum, Malatya, Turkey, 01 October 2018, pp.413-426

Eş’arî Düşünce Sisteminde İnsanın Özgürlük ve Sorumluluk Sınırları

Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu ”İslam Düşüncesinde İnsan”, Ağrı, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.331-352

Ehl-i Sünnet Düşünce Ekolleri Açısından Ali b. Osman el-Uşi’nin İtikadi Görüşleri

Uluslararsı Ali b. Osman el-Uşi Sempozyumu, Oş, Kyrgyzstan, 8 - 13 May 2018, pp.289-299

Molla Hüseyin Bateyi’de İtikadi Düşünce ve Ehl-i Sünnet Geleneğindeki Yeri

Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.683-695

İmam Eş'ari ve Mezhebi Hakkındaki Galat-ı Meşhurlar Üzerine Bir İrdeleme

Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu, Siirt, Turkey, 21 - 23 September 2014, vol.2, pp.259-272

İlk Dönem Şafii-Eş’ari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası İmâm Şâfiî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 April 2014, pp.345-368

Mevlana Hâlid-i Bağdadi'nin Ehl-i Sünnet Geleneğindeki Yeri

Uluslararası Mevlana Halidi Bağdadi Sempozyumu, Van, Turkey, 11 - 12 June 2010, pp.519-525

İmam Eş'ari: Geleneğe Dönüş el-İbane

Asrın İdrakı ve İslam Sempozyumu I, İstanbul, Turkey, 16 June 2009, pp.69-83

Books & Book Chapters

İmam Eş'ari'nin Hayatı

in: İmam Eş'ari Hayatı, Görüşleri ve Mezhebi, İ. Başkan, Editor, Plural Publications, Köln, pp.28-107, 2016

Mutezile'nin Beş Temel İlkesi/el-Usûlu'l-hamse (Kadı Abdulcebbâr)

in: Mutezile Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi -I-, Recep ALPYAĞIL, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.20-38, 2014

İmam Eş'arive Eş'arilik

Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2013