Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Neonatal Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu Antibiyotik Dirençli Elizabethkingia Meningoseptica Nedenli Bakteriyemi ve Menenjit

5. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 18 - 19 December 2020, pp.33-34

Pnömoni İlişkili Bakteriyemili Hastalarda Streptococcus pneumoniae Prevalansı ve Antibiyotik Direnci

5. International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.388

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinde Methisilin Dirençli· Staphylococcus Aureus (Mrsa) Taşıyıcılığının Araştırılması

7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ACADEMIC STUDIES IN HEALTH AND SPORTS, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.55

Microbiological Examination of Joint Synovial Fluid in Patients With Rheumatoid Arthritis Pre-Diagnosis

2nd International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.140-141

Kronik Supuratif Otitis Media (Csom) Hastalardan İzole Edilen P. aeruginosa ve E. coli Türlerinin Antibiyotik Direnç Özelliklerinin Değerlendirilmesi

2nd International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.109

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOME PLANTS AGAINST E. COLI ISOLATED FROM BLOOD CULTURES

The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.29

KAN KÜLTÜRLERİNDE SERRATİA MARCESCENS ORANLARI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.66-71

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK TÜRLERİNİN VARLIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.45-51

Evaluation of Acute Phase Proteins and Some Cytokine Levels in Pneumonic Calves.

2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology,, 26 - 30 June 2018, pp.3

0-11 Yaş Grubu Çocuklarda İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler ve İnvitro Antibiyotik Duyarlılığı

2. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.Özel Sayı, pp.990

Bölgemizde Hepatit B Enfeksiyonu Seroprevalansı

2. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.Özel Sayı, pp.897 Sustainable Development

İnsanlarda Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella Türleri ve Kolistin Direnç Profilleri

I. Uluslararası sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 29 April 2017, no.422, pp.699

BETA HEMOLİTİK VE NON HEMOLİTİK STREPTEKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENÇ GENLERİNİN İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI İLAÇ VE ECZACILIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, vol.Özel Sayı, pp.137

Solunum Güçlüğü Çeken Bir Buzağıda Pyonefrozis Olgusu

7.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kars, Turkey, 8 - 10 September 2014, vol.7, pp.96

Serum Homocysteine Levels in Calves with Foot–and-Mouth Disease

XXI International Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum ), Cartagena, Spain, 23 - 25 April 2014, pp.166