Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beş Şehrin Tarihî Kaynaklarına Dair (1800-1914) Makaleler Düzeyinde Bibliyografik Bir Çalışma

Journal of History and Future, cilt.6, sa.3, ss.928-954, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

19. Yüzyılın Sonlarında Van Vilâyeti Vakıfları

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED), sa.1, ss.15-24, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Devlet Salnamelerine Göre 1848-1914 Yılları Arasında Van Vilâyeti’nin İdari Taksimatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.30, ss.401-415, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Osmanlı Belgelerinde Nasturi-Kürt Aşiret Anlaşmazlıkları (1856-1914)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD), sa.3, ss.65-86, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı-İran Sınır Hattında Kontrolsüz Geçişler ve Bunun Sebep Olduğu Problemler (1876-1908)

2. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2020, sa.75, ss.63-72 Creative Commons License

19. Yüzyılda Muş Köylerinde Sosyal ve Ekonomik Yapı

Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu, Muş, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.43-44 Creative Commons License

Şeyhan Medresesi ve Seyyid Abdülhakim Arvâsî

I. Uluslararası Zap Uleması Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.1-18 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

XIX. Asırda Bitlis Köylerinde İçtimaî ve İktisadî Vaziyet

Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis , Mehmet İnbaşı,Mehmet Demirtaş, Editör, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.449-464, 2019 Creative Commons License

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Van ve Hakkâri Bölgesindeki Aşiretler, Hâkimiyet Alanları ve Tahmini Hane Sayıları

Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Parin S., Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.142-156, 2019

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Van Vilayeti

Van Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Van, 2018