Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

19. Yüzyılın Sonlarında Van Vilâyeti Vakıfları

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED), ss.15-24, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devlet Salnamelerine Göre 1848-1914 Yılları Arasında Van Vilâyeti’nin İdari Taksimatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.401-415, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Belgelerinde Nasturi-Kürt Aşiret Anlaşmazlıkları (1856-1914)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD), ss.65-86, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

19. Yüzyılda Muş Köylerinde Sosyal ve Ekonomik Yapı

Tartih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu, Muş, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.43-44

Şeyhan Medresesi ve Seyyid Abdülhakim Arvâsî

I. Uluslararası Zap Uleması Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.1-18

Kitap & Kitap Bölümleri

XIX. Asırda Bitlis Köylerinde İçtimaî ve İktisadî Vaziyet

Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis , Mehmet İnbaşı,Mehmet Demirtaş, Editör, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.449-464, 2019

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Van ve Hakkâri Bölgesindeki Aşiretler, Hâkimiyet Alanları ve Tahmini Hane Sayıları

Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Parin S., Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.142-156, 2019

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Van Vilayeti

Van Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Van, 2018