Investigation of the Relationship between the Computational Thinking Skills of the Secondary School Students and Their Academic Self-Efficacy


Bilici O., Güler Ç.

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.107-119, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.107-119
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme becerileri ile akademik öz yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Van ili İpekyolu ve Gürpınar ilçelerinde üç farklı ortaokulda öğrenim gören 376 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Akademik Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerileri ile akademik öz yeterlikleri arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=.639). Ayrıca öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerileri ve akademik öz yeterliklerinin cinsiyet, bilgisayara sahip olma durumu, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaşmasına da bakılmıştır. Bilgi işlemsel düşünme becerilerinin cinsiyete, bilgisayara sahip olma durumuna, anne eğitim durumuna ve baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Akademik öz yeterliklerinin ise cinsiyete, bilgisayara sahip olma durumuna, anne eğitim durumuna ve baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur.