Bir Örgütsel Kültür Olarak Pazarlamanın Kuramsal Çerçevesi


Creative Commons License

ÇELİK Z.

Turkish Journal of Marketing, vol.5, no.1, pp.1-21, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As in the past, market orientation is an important concept especially for firm practices as an organizational culture. However, there is no generally accepted definition for the concept of market orientation in the relevant literature. Therefore, the aim of this study is to clarify the concept of marketing as an organizational culture within the theoretical framework. For this aime, primary and main sources in the relevant literature are particularly reference sources. According to the literature review, the philosophical foundations of market orientation, which are the basis of marketing thinking, date back to the early 1950s.  Organizations became popular as a form of market due to competitive pressures in the late 1960s.  It is interesting to note, however, that  the  first  studies  on  marketing  as  an  organizational  culture  were  written  in  the  1980s.  Related findings are shown in the conclusion of the study as of historical periods from past to present.

Geçmişte olduğu gibi, pazar yönelimi, özellikle bir örgüt kültürü olarak firma uygulamaları için önemli bir kavramdır. Bununla birlikte, ilgili literatürde pazar yönelimi kavramı için genel kabul görmüş bir tanım yoktur. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, teorik çerçeve içerisinde bir örgüt kültürü olarak pazarlama kavramını açıklığa kavuşturmaktır. Bu amaç için, ilgili literatürdeki birincil ve ana kaynaklar özellikle referans kaynaklarıdır. Literatür incelemesine göre, pazarlama düşüncesinin temeli olan pazar yöneliminin felsefi temelleri 1950’lerin başına dayanmaktadır. Örgütler 1960’ların sonlarındaki rekabetçi baskılar nedeniyle bir pazar biçimi olarak popüler hale gelmişlerdir. Bununla birlikte, bir örgüt kültürü olarak pazarlama üzerine ilk çalışmaların 1980'lerde yazıldığını belirtmek ilginçtir. İlgili bulgular, geçmişten günümüze tarihsel dönemler itibariyle çalışmanın sonucunda gösterilmiştir.