DRAMANIN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Kardaş M. N.

4. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 29 November - 01 December 2019, vol.1, no.15, pp.602-608

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Doi Number: 10.1019/9786056987755
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.602-608
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkçe derslerinde drama ile öğretimin iki dilli öğrencilerin Türkçe

konuşma becerilerinin geliştirilmesine etkisini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın deseni ön test-son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu

deneysel desendir. Araştırmanın çalışma gruplarını 8. Sınıfta öğrenim gören ve Türkçe

derslerine devam eden 30 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 15’i deney grubunu

oluştururken 15’i kontrol grubunda yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geçerlik

güvenirlik çalışmaları yapılmış Türkçe Etkili Konuşma Becerisi Ölçeği kullanılmıştır.

Verilerin analiz işlemlerinde nicel yöntemli araştırmalarda kullanılan IBM SPSS 20.0Statistics

(Statistical Package for the Social Sciences 20.0) paket programı kullanılmıştır. Araştırmada

ön test ve son test uygulamalarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde parametrik testler

kullanılmıştır.

Buna göre; deney ve kontrol gruplarının ön-son test farklarının belirlenmesi içinse “Bağımsız

Örneklemler t-Testi” istatistiği kullanılmıştır.

Deneysel süreçler neticesinde drama ile öğrenme etkinliklerine göre işlenen Türkçe derslerine

devam eden öğrencilerin Türkçe etkili konuşma becerilerinin anlamlı düzeyde olumlu yönde

değişiklik gösterdiği belirlenmiştir.