8. Sınıf Öğrencilerinin İdeal Okula İlişkin Algılarının Çiz ve Yaz Yöntemi İle Hayal Gücü Tipolojisi Bağlamında İncelenmesi


Creative Commons License

Hiçyılmaz Y.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.3, ss.304-315, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 39 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.7822/omuefd.672337
  • Dergi Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.304-315

Özet

Bu araştırma 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin çiz ve yaz yöntemi ile gelecekte öğrenim görmek

istedikleri ideal okula ilişkin algılarını hayal gücü tipolojisi bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır.

Dolayısıyla bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma 2018-

2019 bahar döneminde Van il merkezinde 9 okulda öğrenim gören toplam 258 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma Görsel Sanatlar dersi kapsamında görsel sanatlar öğretmenleri ile koordineli bir şekilde

gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde öğrencilerin hayallerindeki ideal öğrenme ortamlarını çiz ve yaz

yöntemi ile ifade edebilmeleri için çeşitli malzemeler temin edilmiştir. Daha sonra öğrencilere “Nasıl bir okul

hayal ediyorsunuz?” sorusu yönetilmiş ve bu doğrultuda öğrencilerden, sanat unsurlarını ve tasarım

ilkelerini kullanarak resim çizmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile

çözümlenmiştir. Analizler sonucunda öğrencilerin gelecekte öğrenim görmek istedikleri ideal okula ilişkin

algılarını fantezi, yaratıcı, eleştiri ve empati hayal gücü tipolojisine işaret eden öğelerle ifade ettikleri tespit

edilmiştir. Öğrencilerin ideal okul algılarını ifade eden çizimlerde en çok yaratıcı hayal gücü tipolojisine, en

az ise empati hayal gücü tipolojisine işaret eden öğelere rastlanmıştır. Cinsiyet bağlamında, araştırmada,

erkek öğrencilerin ideal okul algılarını yansıtan çizimlerde en çok fantezi hayal gücü tipolojisine; kız

öğrencilerin ideal okul algılarını yansıtan çizimlerde ise en çok yaratıcı hayal gücü tipolojisine işaret eden

öğelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin gelecekte öğrenim görmek istedikleri ideal

okula ilişkin algılarının çok geniş olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin hayal

gücü tipolojisine göre tanınmış okul tarzına karşın, yeni bir model barındıran okullar tasarlanabilir.