Instagram’da Nüfuzlunun İlgi Çekiciliğinin Marka Sadakati, Marka İmajı, Marka Farkındalığı ve Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisinin Araştırılması


Creative Commons License

Aydın İ.

Journal of Economics, Business & Political Studies, vol.9, no.1, pp.38-68, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı Instagram’da nüfuzlunun ilgi çekiciliğinin marka sadakati, marka imajı, marka farkındalığı ve ağızdan ağıza iletişim üzerinde meydan getirdiği etkinin araştırılmasıdır. Araştırmanın evreni 1 milyondan fazla takipçisi olan bir Instagram nüfuzlusunu tanıyanlar ve paylaşımlarını görenlerdir. İnternette gerçekleştirilen anket çalışmasına katılan 336 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada nüfuzlunun ilgi çekiciliğinin ağızdan ağıza iletişim, marka sadakati, marka imajı ve marka farkındalığı üzerine olan doğrudan etkileriyle birlikte dolaylı ve ılımlaştırıcı etkiler de araştırılmıştır. Çalışmada doğrudan etkiler için basit linear regresyon analizi, dolaylı ve ılımlaştırıcı etkiler için process macro kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Instagram nüfuzlusunun ilgi çekiciliğinin ağızdan ağıza iletişim, marka sadakati, marka imajı ve marka farkındalığı üzerinde doğrudan olumlu etkisi vardır. Çalışmada araştırılan dolaylı ve ılımlaştırıcı tüm etkilerin de olumlu olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar nüfuzlunun ilgi çekiciliğinin pazarlama iletişimi amaçlarına ulaşmada önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.