Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Kazanımları Açısından Değerlendirilmesi


Kaya M.

ULUSAL DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 20 - 22 October 2021, pp.203-214

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.203-214
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Teknoloji alanında son yıllarda meydana gelen geliĢmelere paralel olarak elektronik

medya, çocukları ve yetiĢkinleri kullandığı olağanüstü teknik ve kanallarla kendine

çekmektedir. Toplumsal hayattaki her türlü bilgi, olay, durum vb. elektronik kitle iletiĢim

araçlarıyla evlerimize hatta son yıllarda cep telefonları aracılığıyla cebimize kadar ulaĢmıĢtır.

Gelecek nesillerin, beden, biliĢ ve ruh sağlığı açısından sağlıklı birer birey olabilmeleri için cep

telefonlarına kadar girmiĢ medya araçlarının oluĢturmak istediği algı veya vermek istediği

gerçek mesajın ne demek olduğunu anlamaları onların geliĢimi açısından büyük bir önem arz

etmektedir. Bu öneminden ötürü Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim

ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı arasında 22 Ağustos 2006 tarihinde Medya Okuryazarlığı dersinin

öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulmasına dair iĢ birliği protokolü imzalanmıĢtır.

Bu protokol doğrultusunda okullarda okutulacak medya okuryazarlığıyla ilgili Talim ve Terbiye

Kurulu tarafından Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı hazırlanmıĢtır.

Türkçe öğretim programlarında medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara ne oranda yer

verildiğini tespit etmeyi amaçlayan bu çalıĢmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman

incelemesi yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada içerik analizi kullanılmıĢtır. Bu kapsamda

Türkçe öğretim programlarında yer alan kazanımlar tek tek okunarak medya okuryazarlığıyla

ilgili kazanımlar tespit edilip tablo halinde sunulmuĢtur.

Bu araĢtırmanın sonucuna göre medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara ilk kez 1981

Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programında yer verilmiĢtir. Bu programda 1. sınıftan 8.

sınıfa kadar her sınıf düzeyinde medya okuryazarlığıyla ilgili toplam 42 kazanıma yer

verilmiĢtir. 2005 Türkçe Öğretim Programında 1. sınıftan 5. sınıfa kadar medya

okuryazarlığıyla ilgili 34 kazanıma yer verilirken 2006 programında 6. sınıftan 8. sınıfa kadar

medya okuryazarlığıyla ilgili 81 kazanıma yer verilmiĢtir. 2015 Türkçe Dersi Öğretim

Programında medya okuryazarlığıyla ilgili 45 kazanıma yer verilirken 2017 Türkçe Öğretim

Programında ise 71 kazanıma yer verilmiĢtir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında ve

güncellenen 2019 programında medya okuryazarlığıyla ilgili 92 kazanıma yer verilmiĢtir.

Anahtar Sözcükler: Türkçe dersi, öğretim programı, medya okuryazarlığı.