Computational Thinking Skills Self-Efficacy Perceptions in Secondary Education: A Review of The Effectiveness of The New Information Technology and Software Curriculum


İbili E., Günbatar M. S.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.303-316, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this research self-efficacy perceptions of secondary school students' about computational thinking skills were investigated. In addition, self-efficacy perception measures for computational thinking skills were compared according to different variables. Descriptive survey model was employed. The data was collected from 232 students in four secondary schools in the central districts of Van province during the 2018-2019 academic year. Data were collected after the first implementation of the Information Technology and Software course, which was updated in 2018. The Self-Efficacy Perception Scale for Computational Thinking Skill (CTSSP) developed by Gülbahar, Kert and Kalelioğlu (2018) was used. The data were analyzed by using t-test for unrelated samples, single-factor analysis of variance for unrelated samples, and Bonferroni multiple comparison tests. The findings show that students usually have moderate self-efficacy, and 39% have high self-efficacy, while only a few have low self-efficacy. In terms of grade variable, the students differ according to the total score of the CTSSP and its sub-scales. While the total scale score in terms of block-based programming tool usage time showed significant difference according to algorithm design and basic programming, no difference was observed in terms of gender variable. 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin bilgi-işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterlilik algıları incelenmiştir. Ayrıca bilgi-işlemsel düşünme becerisine yönelik öz yeterlilik ölçümleri farklı değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırma verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Van ili merkez ilçelerinde öğrenim gören dört farklı ortaokuldaki 332 öğrenciden elde edilmiştir. Veriler 2018 yılında güncellenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programının ilk kez uygulanmasının ardından toplanmıştır. Ölçme aracı olarak ise Gülbahar, Kert ve Kalelioğlu (2018) tarafından ortaokul öğrencileri için geliştirilen Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı (BİDBÖA) ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t testi, ilişkisiz örneklemler için tek faktörli varyans analizi ve Bonferroni çoklu karşılaştırma testleri kulanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler ağırlıklı olarak orta düzey öz yeterlilik algısına sahiptirler. Bunu %39’luk bir oranla yüksek öz yeterlilik algısına sahip olanlar takip etmektedir. Çok az bir kısmı ise düşük öz yeterlilik algısına sahiptir. Öğrenim görülen sınıf değişkeni açısından öğrenciler hem BİDBÖA ölçeği toplam puanına göre hem de alt faktörlere göre farklılaşmaktadırlar. Blok tabanlı programlama aracı kullanma süresi açından toplam ölçek puanı, Algoritma tasarlama ve Temel programlama alt boyutlarına göre farklılaşmaktadırlar. Cinsiyet değişkeni açısından farklılaşma yoktur