The Relationship Between Preschool Teachers’ Computer and Internet Use and Online Learning Motivation


Kardeş S., Kahraman Vangölü S.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.30, no.2, pp.473-483, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.24106/kefdergi.891655
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.473-483
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The increasing use of technology in the world and the search for new education methods have made learning processes independent of time and space such as distance education and online learning. Moreover, health concerns have made online learning environments more popular during the pandemic process. Design/Methodology/Approach: In this study, the relationship between pre-school teachers' computer and internet use and online learning motivation was examined. For this purpose, the relational scanning model, one of the quantitative research methods, was used in the study. The sample of the study consists of 160 preschool teachers. Computer and Internet Usage Scale and Online Learning Motivation Scales were used to collect data in the study. t- test, one-way variance (ANOVA), Pearson correlation and, simple linear regression analysis was used for data analysis. Findings: It has been revealed that the online learning motivations of preschool teachers do not differ significantly according to gender, time spent on the internet and, the number of media tools used to access the internet. Besides, it has been observed that the online learning motivation of pre-school teachers who have just started the profession is higher than experienced teachers. Highlights: Itwasrevealedthat asthe self-efficacyofpre-schoolteachers using computers andthe internetincreased,their online learning motivation also increased. 

Çalışmanın amacı: Dünyada artan teknoloji kullanımı ve yeni eğitim yöntemleri arayışı, öğrenme süreçlerini uzaktan eğitim ve çevrimiçi öğrenme gibi zamandan ve mekândan bağımsız hale getirmiştir. Dahası, sağlık sorunları, pandemi sürecinde çevrimiçi öğrenme ortamlarını daha popüler hale getirdi. Bu nedenle bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı ile çevrimiçi öğrenme motivasyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Materyal ve Yöntem: Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 160 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Bilgisayar ve İnternet Kullanım Ölçeği ve Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçekleri kullanılmıştır. Veri analizinde ttesti, tek yönlü varyans (ANOVA), Pearson korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Okul öncesi öğretmenlerinin çevrimiçi öğrenme motivasyonlarının cinsiyete, internette geçirilen süreye ve internete erişim için kullanılan medya araçlarının sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca mesleğe yeni başlayan okul öncesi öğretmenlerinin çevrimiçi öğrenme motivasyonlarının deneyimli öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Önemli Vurgular: Bilgisayar ve internet kullanan okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlikleri arttıkça çevrimiçi öğrenme motivasyonlarının da arttığı ortaya çıkmıştır.