AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİSİ BAŞARILARINA ETKİSİ


Creative Commons License

Kardaş M. N., Esendemir N., İl İ.

1. ULUSLARARASI ANADOLU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR ONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, vol.3, pp.1140-1147

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1140-1147
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araĢtırmada aktif öğrenme tekniklerinin ortaokul öğrencilerinin Türkçe dinleme becerilerinin geliĢtirilmesine etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada nicel yöntem kullanılmıĢtır. AraĢtırmada nicel araĢtırma desenlerinden deneysel desen, nicel araĢtırma desenlerinden de ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma gruplarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Van Merkez Ġpekyolu Ġlçesi‘nde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren bir devlet ortaokulunun 5. sınıfına devam eden 61 öğrenci oluĢturmaktadır. Deney ve kontrol grupları rastgele (random) belirlenmiĢtir. Buna göre 30 öğrenci deney grubunda, 31 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıĢtır. Öğrencilerin demografik ve akademik baĢarıları birbirine benzerdir. Deneysel uygulamalar sonunda aktif öğrenme tekniklerinin; öğrencilerin Türkçe dinleme becerisi baĢarılılarının geliĢtirilmesinde Türkçe Öğretim Programı (2017) çerçevesinde yapılan etkinliklere nazaran daha baĢarılı sonuçlar verdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca deney grubunda bulunan öğrencilerin büyük çoğunluğunun aktif öğrenme uygulamalarına iliĢkin olumlu görüĢlere sahip oldukları gözlemlenmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçları, öğrencilerin Türkçe dinleme becerisi baĢarılarının geliĢtirilmesinde aktif öğrenme yöntemi tekniklerinin tercih edilmesi gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir. Anahtar Sözcükler: Aktif Öğrenme, Türkçe Dinleme Becerisi, Dinleme baĢarısı