Türkiye’deki lise matematik öğretimi program değişikliğine yönelik öğretmen yaklaşımları: Fonksiyon kavramı örneği


Gök M. , Erdoğan A.

23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014, ss.192

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.192

Özet

TÜRKİYE’DEKİ LİSE MATEMATİK ÖĞRETİMİ PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI: FONKSİYON KAVRAMI ÖRNEĞİ

Araş.Gör. Mustafa GÖK[1], Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir ERDOĞAN[2]

 

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, 2013 yılında lise matematik öğretim programında fonksiyon konusunun öğretimiyle ilgili yapılan değişikliği öğretmenlerin nasıl algıladıklarını araştırmaktadır.

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle, 2005 ve 2013 lise matematik öğretim programlarında fonksiyon konusu incelenerek değişim ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra bu doğrultuda yarı-yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Bu sorular 2014-2015 öğretim sezonunda 3 farklı lisede lise 1.sınıflarda fonksiyon konusunu anlatan 10 tane matematik öğretmenine yöneltilmiştir. Bu görüşmeler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.

Öğretmenlerin fonksiyon konusunun öğretiminde 2005 matematik öğretim programında yer alan bağıntı konusunun programdan çıkarılmasının altında yatan sebebi algılayamadıkları görülmektedir. Öğretmenler genellikle bu tür değişiklikleri konuların yoğun başlıklarının azaltılması olarak yorumlamaktadırlar. Diğer yandan, bazı öğretmenlerin programda olmadığını bilmelerine rağmen öncelikle bağıntı konusuna kısaca değinip sonra bağıntı üzerinden fonksiyonu tanımladıkları görülmüştür. Ayrıca, fonksiyonların öğretiminde çoklu temsiller yerine genellikle küme temsili üzerinden konunun anlatıldığı tespit edilmiştir. Bunun ötesinde, programda yapılan değişiklikte temel fonksiyonların grafik çizimi lise 1.sınıf seviyesinde yer almasına rağmen bazı öğretmenlerin sadece doğrusal fonksiyon grafiklerini çizdirdikleri diğer grafik çizimlerine sınıf uygulamalarında yer vermedikleri belirlenmiştir. Son olarak, bilgi ve iletişim teknolojisinden fonksiyonların  öğretimi için neredeyse hiçbir öğretmenin yararlanmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak öğretiminde köklü bir değişimin yaşandığı fonksiyon konusuyla ilgili, öğretmenlerin yapılan program değişikliğinin altında yatan sebebi algılayamadıkları söylenebilir. Öğretmenlere verilecek hizmet içi kurs ve seminer gibi çeşitli faaliyetlerle bu eksikliğin belirli oranda giderilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Matematik programı, Program değişikliği, Fonksiyon, Matematik öğretmeleri, Lise 1.sınıf

 

 

 

 

 

Kaynakça

Battista, M. T. (1994). Teacher Beliefs and the Reform Movement in Mathematics Education. The Phi Delta Kappan , 75(6), 462-470.

Bayazit, İ., & Aksoy, Y. (2013). Fonksiyon konusunun matematiksel manası ve tarihsel gelişimi. İ. Ö. Zembat, M. F. Özmantar, E. Bingölbali, H. Şandır, & A. Delice içinde, Tanımları ve tarihsel gelişimleiyle matematiksel kavramlar (s. 339-352). Ankara: Pegem Akademi.

Brown, M. (2005). The role of the mathematics education research in influencing educational policy. Proceedings of the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (s. 31-44). Sant Feliu de Guíxols: FUNDEMI IQS.

Cha, I. S. (1999). Mathematical and Pedagogical Discussions of the Function Concept. Research in Mathematical Education , 3(1): 35-56.

Even, R. (1993). Subject-Matter Knowledge and Pedagogical Content Knowledge: Prospective Secondary Teachers and the Function Concept. Journal for Research in Mathematics Education , 24, 94-116.

Grant, S. G., Peterson, P. L., & Shojgreen-Downer, A. (1996). Learning to Teach Mathematics in the Context of Systemic Reform. American Educational Research Journal , 33(2), 509-541.

Herrera, T. A., & Owens, D. T. (2001). The "New New Math"?: Two Reform Movements in Mathematics Education. Theory into Practice, Realizing Reform in School Mathematics , 40(2), 84-92.

Hiebert, J., CarpenteR, T. P., Fennema, E., Fuson, K., Human, P., Murray, H., et al. (1996). Problem Solving as a Basis for Reform in Curriculum and Instruction: The Case of Mathematics. Educational Researcher , 25(4), 12-21.

Malik, M. A. (1980). Historical and pedagogical aspects of the definition of function. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , 11(4), 489-492.

Markovits, Z., Eylon, B., & Bruckheimer, M. (1986). Functions today and yesterday. For the Learning of Mathematics , 6(2), 18-24.

MEB . (2013). Orta öğretim matematik (9,10,11 ve 12. sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

MEB. (2005). Orta öğretim matematik (9,10,11 ve 12. sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (1989). Curcilumand and evaluation standards for school mathematics. Reston: NCTM.

Sajka, M. (2003). A secondary school student's understanding of the concept of function – a case study. Educational Studies in Mathematics , 53, 229-254.

Selden, A., & Selden, J. (1992). Research perspectives on conception of function summary and overview. E. Dubinsky, & G. Harel içinde, The concept of function: Aspects of Epistemology and Pedagogy (s. 1-16). Washington, DC: MAA.

Stanic, G. M., & Kilpatrick, J. (2004). Mathematics curriculum reform in the United States: a historical perspective. Educ. Mat. Pesqui., São Paulo , 6(2), 11-27.

 


[1] Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD, gkmstf@gmail.com

[2] Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD, akadir.erdogan@gmail.com