Matematik Kaygısının Nedenleri ve Öğretmenin Cinsiyetinin Bu Durum Üzerindeki Etkisi


Akbayır K., Alkan G.

The Journal of Kesit Academy, vol.8, no.31, pp.71-90, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 31
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29228/kesit.57846
  • Journal Name: The Journal of Kesit Academy
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.71-90
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları üzerinde etkili olan faktörlerin ve öğretmenin cinsiyetinin bu durum üze-rindeki etkisini belirlemek, özellikle matematik kaygısının oluşum nedenle-rini irdelemektir. Araştırmanın evreni 2018-2019 eğitim öğretim yılı Van ili merkezindeki okullarda öğrenim görmekte olan 75’i (%58.1) kız, 54’ü (%41.9) erkek olmak üzere ilköğretim 6. sınıfa giden toplam 129 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Paket Programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada veri top-lama aracı olarak iki bölümden oluşan anket tekniği kullanılmıştır. Anketin birinci bölümü öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik kişisel bilgi formu iken ikinci bölüm ise matematik dersine yönelik öğrenci tutumlarının belirlenmesinde kullanılan Matematik Tutum Ölçeği’dir. Ça-lışmadan elde edilen verilerin analizi neticesinde öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde olumlu olduğu görülmüştür. Yine yapılan istatistiksel analizler neticesinde öğrencilerin, matematik der-sini sevdiğini ifade edenlerin, öğretmenin matematik dersi sunumundan memnun olduğunu ifade edenlerin, anne-babası öğrenciye karşı övücü tu-tum sergileyen öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının anlam-lı şekilde daha olumlu olduğu görülmüştür. Yapmış olduğumuz çalışmada anne-baba eğitim düzeyinin, öğrencilerin kardeş sayısının öğrencilerin ma-tematik dersine yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir farklılığa neden ol-madığı görülmüştür. Ayrıca öğretmenin cinsiyetinin matematik dersine yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.