Analysis of Employees Job Satisfaction and Organizational Commitment Levels: The Case of TR2A Region Professional AccountantsSociety


Creative Commons License

Çalık A., Alkan D., Şaprak İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.57, pp.123-142, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Globalleşen dünyada işletmeler mevcut rekabet şartlarına uyum sağlamak için sürekli kendini yenileyen bir yapı içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda işletmeler için hem ekonomik hem de sosyal sürdürülebilirlik önemli bir unsur haline gelmektedir. İşletme kültürü içinde son derece önemli bir rolü olan muhasebe bilgi sistemi içerisinde aktif rol oynayan meslek mensuplarının iş tatmin ve örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olması işletmeler için son derece önemli olmaktadır. Bu kapsamda mevcut durumu analiz etmek için TR2A bölgesinde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensupları üzerine anket yöntemi uygulanmak suretiyle çalışma yapılmıştır. Evren kütlesi olarak TR2A bölgesinde faaliyette bulunan 140 meslek mensubu seçilmiş olup bunlardan 108 tane meslek mensubuna anket formu uygulanmıştır. Ancak bunlardan 98 tanesinin analize uygun olduğu tespit edildiğinden analizler 98 anket formu üzerinden yapılmıştır. Toplanan anket verileri SPSS 22 veri paket programında analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda; ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının iş tatmin ve örgütsel bağlılık sevilerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlılık seviyesinin meslek mensuplarının demografik özelliklerine göre bir farklılık gösterip göstermediğini ölçmek için farklılık analizleri yapılmıştır. Yapılan farklılık analizleri sonrasında; meslek mensuplarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleki tecrübe gibi demografik özellikleri bakımından anlamlı bir farklılıklarının olmadığı buna karşın faaliyet gösterilen iller açısından ise meslek mensupları arasında anlamlı istatiksel farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.