Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Burnout among Turkish Teachers: The Influence of Sleep Quality and Job Satisfaction

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, sa.3, ss.332-342, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Children Rights in Social Studies Curricula in Elementary Education: A Comparative Study

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, sa.4, ss.3273-3284, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Elementary Social Studies Curricula of Turkey and the United States on Values Education

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, sa.2, ss.1627-1632, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Comparison of Human Rights Education in Social Studies Textbooks İn Turkey and The United States

International Journal of Progressive Education, cilt.8, ss.19-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin İnsan Haklarına Karşı Tutumları

EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ: TEORİ VE UYGULAMA, cilt.IX, sa.18, ss.99-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Eğitim Şuralarında Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimine İlişkin Alınan Kararların Değerlendirilmesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.VIII, sa.16, ss.234-245, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Research About Profiles of Social Studies Teachers On Class Management

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.61-71, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, cilt.XII, ss.70-86, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitimcilerin İnsan Haklarına Karşı Tutumları,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.28, ss.23-44, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Attitudes of Preservice Social Studies Teachers towards Solid Wastes and Recycle

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, cilt.2, ss.294-314, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The value preferences of the parents in Turkey towards their children

Journal of Social Science Education, cilt.14, sa.1, ss.74-85, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Elementary school students' views on domestic democracy

Journal of Theory and Practice in Education, sa.9, ss.3-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social Studies Pre-Service Teachers’ Attitudes Towards Children’s Rights

Journal of Theory and Practice in Education, Journal of Theory and Practice in Education, sa.9, ss.3-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.11, sa.25, ss.183-214, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Study on Education Rights and Problems of İmmigrant Families’ Cihildren

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, sa.6, ss.1307-9581, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli Hakları

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, sa.8, ss.2073-2095, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The vision of human rights education within the frame of the recommendations the united national and Council of Europe

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, sa.1, ss.1, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının insan hakları eğitimine yönelik tutumları.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, sa.7, ss.2193-2207, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretimde vatandaşlık eğitimi: karşılaştırmalı kuramsal bir çalışma

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi GEFAD/GUJGEF, sa.32, ss.795-821, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparing the levels of place allocation for children’s right to participation in Turkish and USA elementary school

International Social Sciences Education Journal, cilt.2, sa.2, ss.1, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inclusion level of children rights issues in social studies textbooks (Case of Turkey and USA

İnternational Journal of Early Childhood Education Research, sa.1, ss.1-36, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleceğin Vatandaşları: Gençler Ulusal ve Küresel Problemleri Nasıl Algılamaktadır

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.838-871, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Validation of a brief version of the dysfunctional beliefs and attitudes about sleep scale in Turkish sample

Procedia Social and Behavioral Sciences, sa.5, ss.314-317, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyallerini Kullanma Düzeyleri,

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.1, ss.213-228, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Çalışanlarında Uyku Kalitesi ve Tükenmişlik Sendromu

Kriz Dergisi, sa.16, ss.33-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSKANDİNAV ÜLKELERİ’NDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ

ISPEC INSTITUTE: 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 Aralık 2019 - 22 Ocak 2020, ss.58-69

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Finlandiya Örneği

ISPEC INSTITUTE: 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 Aralık 2019 - 22 Ocak 2020, ss.34-44

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Danimarka Örneği

ISPEC INSTITUTE: 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 Aralık 2019 - 22 Ocak 2020, ss.30-31

GÜNEY KORE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMİ

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.57-61

Güner Kore Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

Uluslarası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2019, ss.15-53

Eğitim Hukuku Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, ss.25-49

Güney Kore Eğitim Sisteminde Ortaokul Eğitimi

Anadolu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2019, ss.25-89

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE İLKOKUL EĞİTİMİ

II. SOSYAL BİLİMLER İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.115-122

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE ORTAOKUL

ANADOLU KONGRELERİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.100-106

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Çocuk Hakları ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi

Van YYÜ'de "Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019, ss.27-25

Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimine Yönelik Bir Model Önerisi

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019, ss.25

Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimine Yönelik Bir Model Önerisi

1. Anadolu Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.447-471

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yönetiminde Kayırmacılık

1. Anadolu Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.447-519

Türkiye'de Barış Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi

1. Anadolu Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.481-519

Higher Order Thinking Education in Social Studies Textbooks: A Comparative Study

International Conference on Social science, Humanities and Education, Berlin, Almanya, 21 - 23 Aralık 2018, ss.9

Bir Hak Olarak Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 Kasım - 29 Aralık 2018, ss.99

Türk Edebiyatı Ders Kitaplarında Çocuk Hakları

ASEAD IV. Uluslararsı Sosyal Bilmler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, ss.78-99

Ortaögretim Türk Edebiyatı Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir İnceleme

ASEAD IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, ss.356-379

Eğitmenlerin Demokrasi ve İnsan Hakları Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramların Anlama Düzeyi

Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.78-101

Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeli

İnternational Conference On Stem and Education Sciences, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.65-66

Mülteci Haklarının Yasal Temelleri

The MacroTrend Conference on Social Sciences, Paris, Fransa, 28 - 29 Aralık 2017, ss.19-21

INVESTIGATION ON THE ORAL AND LOCAL HISTORY ACTIVITIES OF CULTURAL AND HERITAGE LEARNING AREA IN THE SOCIAL CURRICULUM

The MacroTrend Conference on Social Sciences: Paris 2017, Paris, Fransa, 28 - 29 Aralık 2017

Mülteci Haklarının Hukuksal Temelleri

The Macro Trend Conference On Social Science, Paris, Fransa, 27 - 29 Aralık 2017, ss.35

Kapsayıcı Eğitim: Kapsayıcı Bir Okul Nasıl Olmalıdır?

İMESET, Bitlis, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.119-115

Çocuk Kitaplarında çocuk hakları

5. Uluslararsı Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.119-120

Examination of Teachers' Multiculturalism Proficiency Perceptions in Terms of Various Variables (Van Sample)

Research World International Conference, Barcelona, İspanya, 9 - 12 Aralık 2016, ss.24

Türkiye'de Çocuk Ihmalı ve İstismarı Alanında Yapılan Yüksek lisans ve Doktora tezlerinin değerlendirilmesi

5th world conference on Educational and Instructional Studies WCEİS -2016, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.61

A Research About Profiles of Social Sciences Teachers on Class Management

the International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI), Yogyakarta,, Endonezya, 11 - 12 Mayıs 2016, ss.115-119

A Comparison of Human Rights Education in Social Studies Textbooks in Turkey and the United States

International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI), Yogyakarta, Endonezya, 11 - 12 Mayıs 2016, ss.12-19

şiddet

International Association of Social Science Research, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 06 Eylül 2015, ss.12

The Historical Development Process of the Legal Foundations of Higher Education in Turkey, International Scientific Academy of Engineering &Technology Conferences ISAET

(III. İnternational Conferences on Education and Humanities (İCEH),, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 20 - 21 Mayıs 2015, ss.1

Çocuk Hakları Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi

IV İnternational Symposium On Social Studies Education, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015, ss.123

Children's participation rights in social studies textbooks in Turkey

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.3641-3645 identifier

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Açısından Çocukların Katılım Hakkı: Medya Ortamına Katılımı,

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2013, cilt.1, ss.1

Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Seçmeli Derslar ve Çocuk Hakları,

Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Uygulamaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, ss.1

Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli Hakları,

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II. (Sosyal Bilgiler Eğitimine Disiplinlerarası Yaklaşım: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Katılım),, Aksaray, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.1

Citizenship education in elementary education: a comparative study

4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.336

The factors that influence social studies pre-service teachers' social participation in the solution of environmental problems

4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and Active Citizenship, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.287

Citizens of the future: how young people perceive local, national and global problems

4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.326

Children Rights in Social Studies Curricula in Elementary ducation: A Comparatıve,

International Conference on Global Issues of Early Childhood ducation and Children's Right, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2012, ss.1

İnclusion Level of Children Rights İssues in Social Studies Textbooks: (Case of Turkey and USA),

International Conference on Global Issues of Early Childhood Education and Children's Rights, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2012, ss.1

Social studies candidate teachers' attitudes concerning human rights education: the case of Turkey

International Symposium on Social Studies Education, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.29

The vision of human rights education within the frame of the recommendations the United National and Council of Europe

International Symposium on Social Studies Education, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.109

Primary school students opinions about democracy in their family

International Symposium on Social Studies Education, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.153

Political rights in social studies textbooks in Turkish elementary education

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.5656-5660 identifier

İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, ss.1

Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli Hakları

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II. (Sosyal Bilgiler Eğitimine Disiplinlerarası Yaklaşım: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Katılım),, Aksaray, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, ss.1

Uluslar arası Göstergeler Demokrasimiz ve Eğitim

V. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Aksaray, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011, cilt.1, ss.168-178

Validation of a brief version of the dysfunctional beliefs and attitudes about sleep scale in Turkish sample

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG 2010), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2010, cilt.5, ss.314-317 identifier identifier

1998 ve 2006 Eğitim Fakülteleri isans Programlarının Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi açıdan araştırılması

I. uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyum, Uşak, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2009, ss.444-456

Sosyal Bilgiler Adaylarının Vatandaşlık Bilgisi Dersinde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2009, ss.380-388

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2009, ss.388-395

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu

III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2007, ss.722-727

Yatılı İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Empatik Becerilerinin İncelenmesi

III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2007, ss.728-733

Osmanlı Mekteplerinde Tarih Eğitimi

Türkiye II. Sosyal Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2005, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Bir Hak Olarak Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düsünceler, Tanhan F., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.65-74, 2019

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Çocuk Hakları İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Özok, H. İ. ve AKDAĞ, C., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.89-129, 2019

Türk Devlet Geleneği

Vatandaşlık Bilgisi, MEREY Z, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.234-256, 2019

Ellen Key

Dünya Eğitimine Yön Verenler’, SAFRAN, M, Editör, Meb, Ankara, ss.481-519, 2019

Çocuk Hakları

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi

Çocuk Hakları, MEREY Z., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.19-39, 2018

öğretim stratejileri

özel öğretim yöntemleri 1, abdulkadir uzungöz, vedat aktepe, Editör, A Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.174-194, 2018

Staretejiler

Özel Öğretim Yöntemleri I, Uzunlugul, M ve Aktepe, V., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.78-91, 2018

Türkiye Çocuk İhmal ve

DİSİPLİNLER ARASI İSTİSMAR VE İHMAL, ERATAY,E, Editör, Vize, İstanbul, ss.262-0, 2017

Toplumsal Hayatımızı Düzenleyen Kurallar

Vatandaşlık Bilgisi, Merey Z., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.23-43, 2017

Devlet ve Devlet Özellikleri

Vatandaşlık Bilgisi, Merey Z., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.119-127, 2017

Anayasa

Vatandaşlık Bilgisi, MEREY, z, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.354-378, 2017

Çokkültürlü, Bütünleştirilmiş Bir Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı

Sosyal Bilgiler Öğretimi, TAY, B.ve DEMİR, Selçuk Beşir, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.99-121, 2016

Democracy in Education,

Education Today, Ratner J., G.P.Putnam's Sons, Editör, Pegem Yayıncılık, New York, ss.41-46, 2011

Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı

İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Vefa Taşdelen, Ahmet Yayla Alaattin Karaca, Editör, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Van, ss.553-557, 2011

Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri

Dünyada ve Türkiye’de Tarih Eğitiminin Tarihsel Gelişimi, Mustafa Safran, Editör, Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, ss.27-30, 2011

Çözümlü Tarih Soruları

Yargı Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2010

Topluma Hizmet Uygulamaları

Topluma Hizmet Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları, Bülent Aksoy, Turhan Çetin ve Ömer Faruk Sönmez , Editör, Pegem Yayıncılık, Ankara, ss.73-93, 2009

Sosyal Bilgiler Öğretimde Yeni Yaklaşımlar I

Yansıtıcı Soruşturma (Reflective İnquiry) Yaklaşımı Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi, R. Turan, A. Murat Sünbül, H. Akdağ , Editör, Pegem :Yayıncılık, Ankara, ss.341-357, 2009

Sosyal Bilgiler Öğretimi

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Mustafa Safran, Editör, Pegem Yayıncılık, Ankara, ss.678-697, 2009

Tarih

Yargı Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2008