Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İzmitli Muhyiddîn Şeyhzâde’nin Türkçe Kaside-i Bürde Tercümesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.973-996, 2021 (Other Refereed National Journals)

Vanlı Divan Şairi Dürrî’nin Yayımlanmış Divanında Yer Almayan Müzeyyel Gazeli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, pp.433-450, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik Türk Edebiyatında Mizahın Farklı Bir Yönü: Şairin Kendini Alaya Alması

KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.4, pp.32-47, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

XIX. Yüzyıl Şairlerinden Kavukçuzâde Niyâzîve Divançesindeki Şiirleri

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.23, pp.109-134, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vanlı Saʿdî Abdülbâkî ve Şiirleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.50, pp.249-278, 2020 (International Refereed University Journal)

MİR HÜSEYİN NİŞÂBÛRÎ’NİN MUAMMÂ RİSÂLESİ’NE YAZILAN TÜRKÇE ŞERHLER: İKİ BİLİNMEYEN ŞERH

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.23, pp.128-146, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

"AMASYALI ‘IDÎ-ZÂDE AKİF MUSTAFA VE DİVANI"

Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), vol.6, no.12, pp.259-281, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK EDEBİYATINDA MUAMMA ve SÜRÛRÎ’NİN “ŞERH-İ MUAMMEYÂT-I MÎR HÜSEYİN” ADLI ESERİ

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.11, pp.222-239, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHMED PAŞA’NIN YAYIMLANMIŞ DIVANI’NDA YER ALMAYAN ŞIIRLERI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.54, pp.122-126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DİVANI’NDA ŞİİR VE ŞAİR İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol.5, no.26, pp.1743-1762, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şiirsel Etkilenme'nin Bir Göstergesi Olarak Fuzûlî Ve Şehriyâr'ın Şiirlerinde Âhengi Sağlayan Ortak Unsurlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.77-94, 2016 (National Refreed University Journal)

Baki Divanı'nda Efsanevi ve Mitolojik Kahramanlar

Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.4, no.8, pp.84-100, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Şiir Mecmuasında Yer Alan Sıradışı Şiir Örnekleri

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 25 - 26 November 2020, pp.5-10

"Şerh-i Muammeyat-ı Mir Hüseyin"de Herat Şairlerine ve Edebi Muhitlerine Dair Bilgiler

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.2-7

ŞEHRİYÂR’IN TÜRKÇE ŞİİRLERİNDE TEKRAR SANATLARINA DAYALI İFADE ZENGİNLİĞİ

I. Uluslararası Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan Kültürü, Tarihi, ve Edebiyatı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 March 2018, pp.5-6

Divan Şiirinde Şair Patronaj İlişkisini Modern Öykünün Penceresinden Yorumlamak: Şair Necmi Efendi nin Bahar Kasidesi

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2017, pp.180-181

Eski Türk Edebiyatı Sahasında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Baku, Azerbaijan, 19 - 20 October 2017, pp.167-168

Eski Türk Edebiyatı Sahasında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.168-169

SURURI’NIN “SERH-I MU’AMMEYAT-I MIR HUSEYIN” ADLI ESERINDE MU’AMMA COZUMLEME YONTEMI

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.55

TIRSI DIVANI’NDA RAKIB’E MIZAHI YAKLAŞIM/HUMOROUS APPROACH TO RIVAL IN TIRSI’S DIVAN

INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2016, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.546

Tahmis Üzerine

IV. AGP Humanities and Social Sciences Conference, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.1-2

Şiirin Aynasında Şiir: Divan Edebiyatında Birbirinin Yansıması Olan Şiirler

ICSER-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.15-16

Balkan ve Rumeli Şehirlerini Şairlerinin Gözüyle Okumak

III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Bükreş, Romania, 23 - 25 April 2015, vol.3, pp.131-148

Books & Book Chapters

Vanlı Divan Şairleri ve Feyzi Divançesi

Van Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Van, 2021

Klasik Türk Şiirinde Şehitlik ve Şehâdet

in: TÜRK ŞİİRİNDE ŞEHADET, Prof. Dr. Önder Göçkün, Prof. Dr. Zeki Taştan, Prof. Dr. Kemal Timur, Editor, KESİT YAYINLARI, İstanbul, pp.19-52, 2021

Hacı Bayram Veli

Bir Yayıncılık, İstanbul, 2019

Taşlıcalı Yahya Divanında Kişilere Yönelik Hicviyeler

in: TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, "TAŞTAN, Z.", "KEKLİK, M.", Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.53-76, 2019

:Eski Türk Edebiyatı Sahasında Tenkitli Metin Usulüne Göre Hazırlanmış Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü-Bugünü, "TAŞTAN, Z.", Editor, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, pp.151-190, 2019