Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LEYLA HANIM DİVANI'NDA MEVLANA ve MEVLEVİLİK

Dede Korkut Dergisi, cilt.6, sa.14, ss.56-66, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİVAN ŞİİRİNDE MAHLAS KULLANMA GELENEĞİ VE BU GELENEĞİN MODERN ŞİİRE YANSIMALARI

TAED (Atatürk Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi), sa.59, ss.41-73, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ŞEM'Î ŞEM'ULLAH'IN ŞERH-İ TUHFETÜ'L-AHRÂR’DA İZLEDİĞİ ŞERH METODU

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9/12, ss.255-280, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİVAN ŞİİRİNDE MİTOLOJİK VE EFSANEVÎ ŞAHISLARIN KULLANIMINA İYİ BİR ÖRNEK: NEV’İZÂDE ATÂYÎ DİVANI

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8/4, ss.835-854, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ravzi Divanında Yerlilik

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, cilt.5, sa.23, ss.215-234, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanlı Nizami Divanı’nda Teşbih ve İstiare Sanatlarının Kullanımı

YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.23, ss.19-48, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Divan Şiirinde Hz. Peygamber'in Mucizelerinin Kullanımı

1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017, ss.57

Sâlim Tezkiresi'nde Bilgi Edinme Kaynakları ve Bu Kaynaklardan Yararlanma Yolları

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.43

Kitap & Kitap Bölümleri