Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EŞ’ARÎ METAFİZİĞİNİN TEŞEKKÜLÜ-BÂKILLÂNÎ ÖRNEĞİ

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.472-782

Ahmed-i Hânî’nin Varlık Anlayışı

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan”, Ağrı, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.21-33

HAYYÂT VE EL-İNTİSÂR ADLI ESERİNİN MU'TEZİLE ARAŞTIRMALARINDAKİ ÖNEMİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.288-296 Sustainable Development

Ebu Bekir er-Razide Deist Yaklaşım: Aklın Yetkinliği ve Nübüvvet Eleştirisi

Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Van, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.301-312

İbn Asâkir’in (571/1176) Eş‘arî Savunusu

Uluslararası İmam Eş‘arî ve Eş‘arîlik Sempozyumu Bildirileri (21-23 Eylül 2014), Beyan Yayınları, Ekim-2015, Siirt, Turkey, 21 - 23 September 2014, pp.295-307

Books & Book Chapters

GAZÂLÎ VE İBN MELÂHİMÎ’NİN İBN SÎNÂ ELEŞTİRİLERİ: TEHÂFÜTÜ’L-FELÂSİFE VE TUHFETÜ’L-MÜTEKELLİMÎN BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

in: İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı III, Tecelli Karasu,Mahsum Aytepe, Editor, İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI, İstanbul, pp.189-201, 2021

Mu'tezile Metafiziği

in: Usûl Ve Esaslarıyla MU‘TEZİLE’YE GİRİŞ, Ömer Türker, Yunus Cengiz, Editor, Endülüs Yayınları, İstanbul, pp.341-365, 2019

el-İntisar Mu'tezile Savunusu

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2018

EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'DE DEİST YAKLAŞIM: AKLIN YETKİNLİĞİ VE NÜBÜVVET ELEŞTİRİSİ

in: Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Sönmez V, Kıyıcı B, Yıldız, M, Editor, Ensar Nesriyat, Van, pp.301-312, 2017

Other Publications