Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî’de Nedensellik Karşıtlığı: Âdet Nazariyesi

MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.533-551, 2019 (International Refereed University Journal)

Kelami Görüşleri Bağlamında İbâzîlerin Hariciliği Meselesi

Kader, vol.16, no.2, pp.294-318, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Aquinoslu Thomas'ta Bilginin İmkânı ve Değeri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.7, pp.1-19, 2017 (National Refreed University Journal)

Kozmolojik Kelâm Delili

Yüzüncü yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.20-35, 2016 (National Refreed University Journal)

el-Mecmû' fi'l-Muhît Bi't-Teklîf ve Aidiyeti Meselesi

Kelam araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.283-297, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EŞ’ARÎ METAFİZİĞİNİN TEŞEKKÜLÜ-BÂKILLÂNÎ ÖRNEĞİ

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.472-782

Ahmed-i Hânî’nin Varlık Anlayışı

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan”, Ağrı, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.21-33

HAYYÂT VE EL-İNTİSÂR ADLI ESERİNİN MU'TEZİLE ARAŞTIRMALARINDAKİ ÖNEMİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.288-296 Sustainable Development

Ebu Bekir er-Razide Deist Yaklaşım: Aklın Yetkinliği ve Nübüvvet Eleştirisi

Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Van, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.301-312

İbn Asâkir’in (571/1176) Eş‘arî Savunusu

Uluslararası İmam Eş‘arî ve Eş‘arîlik Sempozyumu Bildirileri (21-23 Eylül 2014), Beyan Yayınları, Ekim-2015, Siirt, Turkey, 21 - 23 September 2014, pp.295-307

Books & Book Chapters

Mu'tezile Metafiziği

in: Usûl Ve Esaslarıyla MU‘TEZİLE’YE GİRİŞ, Ömer Türker, Yunus Cengiz, Editor, Endülüs Yayınları, İstanbul, pp.341-365, 2019

el-İntisar Mu'tezile Savunusu

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2018

EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'DE DEİST YAKLAŞIM: AKLIN YETKİNLİĞİ VE NÜBÜVVET ELEŞTİRİSİ

in: Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Sönmez V, Kıyıcı B, Yıldız, M, Editor, Ensar Nesriyat, Van, pp.301-312, 2017

Other Publications